TIN BÁN Giá KL Thời gian
VTGI_q 11,7 50.000 24-03
VTCD_q 40 10.000 09-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN MUA Giá KL Thời gian
VTPO_q 40,5 3.000.000 12-2016
FTELECOM_q 65 10.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM