TIN BÁN Giá KL Thời gian
TCBANK_q 24 40.000 04-01
EVNF_q 4 40.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN MUA Giá KL Thời gian
VPBANK_q 13,5 50.000 16-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM