TIN BÁN Giá KL Thời gian
Không có tin đăng
TIN MUA Giá KL Thời gian
AGPP_q 57,5 20.000 13-03
AGPP_q 51 50.000 07-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM