TIN BÁN Giá KL Thời gian
PETROLIMEX... 36,6 50.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX... 42 50.000 14-02
PETROLIMEX... 37,5 100.000 23-01
PETROLIMEX... 41,5 4.000 22-02
PETROLIMEX... 35 50.000.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: QM