trucmai216
Investor  cấp 5
Số điện thoại: 0908239075 Email: vtm.tkp@gmail.com
Ngày tham gia: 29/06/2012 Tài khoản: 4.550.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
TCB 23,5 500.000 18-01
PETROLIMEX 37,5 200.000 18-01
PETROLIMEX 36,5 200.000 16-01
VTPO 48 100.000 14-01
SCSC 71 50.000 14-01
VTGI 9 100.000 13-01
LVBANK 8 500.000 13-01
ABBANK 3,7 500.000 13-01
PETROLIMEX 36 500.000 13-01
PETROLIMEX 36 500.000 12-01
VPBANK 13 200.000 13-01
PETROLIMEX 35 100.000 10-01
TCB 23 200.000 13-01
PETROLIMEX 35,5 200.000 09-01
TDQT 18,5 100.000 08-01
VIETJET 104 200.000 07-01
VTPO 46 50.000 07-01
PETROLIMEX 35,5 200.000 07-01
VPBANK 11,5 500.000 08-01
VTGI 8,8 100.000 06-01
PETROLIMEX 35 200.000 06-01
CTVT 18,5 200.000 05-01
VTCD 22 50.000 05-01
EABANK 4 100.000 03-01
PETROLIMEX 35 100.000 03-01
SCBANK 4,2 200.000 02-01
VPBANK 11 100.000 02-01
VTGI 8,1 200.000 12-2016
EXIMLAND 6,5 100.000 12-2016
PETROLIMEX 36 500.000 12-2016
TCB 20 100.000 12-2016
CTVT 18,5 200.000 04-01
SCSC 64 50.000 12-2016
ABBANK 3,6 500.000 12-2016
LVBANK 7,8 200.000 12-2016
VTGI 8,2 200.000 12-2016
CTVT 17,5 100.000 12-2016
PETROLIMEX 35 500.000 12-2016
MSFC 87 50.000 12-2016
VTGI 8,1 50.000 12-2016
VPBANK 10,6 500.000 12-2016
LVBANK 7,5 500.000 12-2016
CTVT 17,8 500.000 12-2016
PETROLIMEX 35,5 500.000 12-2016
VIETJET 100 200.000 12-2016
VTPO 44 100.000 12-2016
PETROLIMEX 35 200.000 12-2016
VIETJET 100 100.000 12-2016
PETROLIMEX 35 200.000 12-2016
NABANK 4,5 200.000 12-2016
ABBANK 3,6 500.000 12-2016
THACO 130 20.000 12-2016
PETROLIMEX 32 200.000 12-2016
VPBANK 9 200.000 12-2016
HVN 43 50.000 12-2016
VIETJET 97 100.000 12-2016
CTVT 16,8 500.000 12-2016
PETROLIMEX 32 200.000 12-2016
PETROLIMEX 31 300.000 12-2016
VIDIPHA 35 50.000 12-2016
THACO 129 50.000 12-2016
SCSC 60,5 100.000 12-2016
ABBANK 3,8 500.000 12-2016
PETROLIMEX 31 200.000 12-2016
HVN 41 20.000 12-2016
VPBANK 8,8 100.000 12-2016
LVBANK 6,5 200.000 12-2016
CTVT 15,6 100.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 37,5 20.000 20-01
VTGI 9 20.000 14-01
TCB 22,5 20.000 14-01
SCSC 70 20.000 13-01
VIETJET 104 10.000 11-01
EXIMLAND 7 50.000 11-01
VIETJET 104 10.000 10-01
TDQT 18,2 20.000 09-01
PPHC 18,5 50.000 07-01
PETROLIMEX 35 50.000 04-01
VTGI 8 50.000 14-01
PETROLIMEX 35,5 50.000 02-01
VIETJET 100 50.000 02-01
PETROLIMEX 35,5 20.000 03-01
CTVT 17,5 50.000 12-2016
LVBANK 7,4 200.000 12-2016
VNPH 20 20.000 12-2016
PETROLIMEX 36 20.000 12-2016
TDQT 17,1 35.000 12-2016
PETROLIMEX 36 30.000 12-2016
VIETJET 101 200.000 12-2016
VTGI 7,6 20.000 12-2016
VIETJET 99 200.000 12-2016
PETROLIMEX 35,5 30.000 12-2016
VTPO 42 10.000 12-2016
ABBANK 3,6 500.000 12-2016
PETROLIMEX 32,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 32 20.000 12-2016
THACO 124 20.000 12-2016
CTVT 15,5 50.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 100.000 12-2016
VIETJET 96 200.000 12-2016
PETROLIMEX 31 20.000 12-2016
CTVT 15 200.000 12-2016
PETROLIMEX 30 20.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 30.000 11-2016
HVN 39,5 50.000 11-2016
VTPO 41 50.000 11-2016
PETROLIMEX 29 50.000 11-2016
NVLC 52 50.000 11-2016
SCSC 52 30.000 11-2016
MSFC 70 50.000 11-2016
NHABECO 35 50.000 11-2016
VTPO 37 10.000 10-2016
SCBANK 4,1 300.000 10-2016
THACO 93 20.000 10-2016
ABBANK 3,7 50.000 10-2016
THACO 93 10.000 10-2016
EXIMLAND 4,4 30.000 10-2016
NABANK 4,5 100.000 10-2016
ACV 22 100.000 10-2016
SCSC 46 20.000 10-2016
ABBANK 3,8 500.000 10-2016
MSBANK 2,2 50.000 10-2016
THACO 91 10.000 10-2016
CTVT 14,5 100.000 10-2016
THACO 92 20.000 10-2016
THIBIDI 36,8 30.000 10-2016
THACO 90 20.000 09-2016
PCC1 36,8 50.000 10-2016
SCSC 42 20.000 09-2016
PCC1 35,2 50.000 09-2016
THACO 88 50.000 09-2016
SGBTB 19 100.000 09-2016
LVBANK 6 500.000 09-2016
VCSC 25 100.000 09-2016
CTVT 14 100.000 09-2016
HDBANK 4,5 100.000 09-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP