thaototc
Investor  bạch kim
Số điện thoại: 0916508087 Email: thaole@gmail.com
Ngày tham gia: 02/03/2012 Tài khoản: 2.840.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 37,5 100.000 20-01
PETROLIMEX 36 50.000 18-01
EXIMLAND 7,2 50.000 09-01
PPHC 20 50.000 09-01
VIDIPHA 36,5 50.000 09-01
VIETJET 105 50.000 05-01
CTVT 18,5 50.000 05-01
PPHC 17,5 20.000 12-2016
CTVT 18 100.000 12-2016
VTGI 8 100.000 12-2016
YSKH 34 100.000 12-2016
PETROLIMEX 35,5 100.000 12-2016
THACO 168 100.000 12-2016
PETROLIMEX 36 200.000 12-2016
VIETJET 100 100.000 12-2016
CTVT 17,5 50.000 12-2016
HVN 45 30.000 12-2016
VIETJET 102 100.000 12-2016
VPBANK 9 100.000 12-2016
CTVT 16,5 50.000 12-2016
EXIMLAND 6,5 100.000 12-2016
PETROLIMEX 31,5 100.000 12-2016
AGPP 41 50.000 12-2016
CTVT 15,5 50.000 12-2016
THACO 107 50.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 200.000 12-2016
HVN 40 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30 200.000 12-2016
PETROLIMEX 29 100.000 11-2016
VIETJET 100 50.000 11-2016
HVN 40 50.000 11-2016
PETROLIMEX 29 100.000 11-2016
EXIMLAND 5,8 15.000 11-2016
THIBIDI 42 50.000 11-2016
VIDIPHA 32 50.000 11-2016
HVN 39 50.000 11-2016
HVN 28 50.000 11-2016
PETROLIMEX 28 100.000 11-2016
THACO 95 50.000 11-2016
HVN 27,5 100.000 11-2016
PETROLIMEX 25 100.000 11-2016
BIDIPHAR 28 50.000 11-2016
VTPO 38 50.000 11-2016
THIBIDI 39,5 50.000 11-2016
SCSC 54 50.000 11-2016
VPBANK 8,5 200.000 11-2016
SABECO 145 20.000 11-2016
PETROLIMEX 23 500.000 11-2016
CTVT 13 200.000 11-2016
EXIMLAND 5,5 200.000 11-2016
SABECO 128 50.000 11-2016
FPTS 13 300.000 11-2016
VIDIPHA 28,5 200.000 10-2016
SABECO 125 100.000 10-2016
FPTOL 80 10.000 10-2016
FTELECOM 49 50.000 10-2016
VCSC 25,5 100.000 10-2016
ABBANK 3,9 300.000 10-2016
EXIMLAND 4,6 50.000 10-2016
THACO 94 30.000 10-2016
VTPO 38 20.000 10-2016
SCSC 52 20.000 10-2016
VPBANK 8,2 100.000 10-2016
SCSC 50 20.000 10-2016
EXIMLAND 4,2 100.000 10-2016
SGBTB 20,5 300.000 10-2016
VTPO 35 20.000 10-2016
SCSC 50 30.000 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
THACO 150 30.000 20-01
MSBANK 4 100.000 18-01
VIDIPHA 36 50.000 18-01
VEAM 21,5 50.000 18-01
VIETJET 103 100.000 09-01
MSBANK 2,2 100.000 05-01
MSBANK 2,2 100.000 05-01
EABANK 4 200.000 05-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 05-01
VIDIPHA 36,5 30.000 05-01
VIETJET 103 50.000 05-01
CTVT 18,2 50.000 05-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 12-2016
CTVT 18 50.000 12-2016
VIETJET 100 20.000 12-2016
VTGI 7,6 200.000 12-2016
YSKH 33 50.000 12-2016
CTVT 17,5 30.000 12-2016
VIDIPHA 37,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 36 100.000 12-2016
THACO 162 30.000 12-2016
AGPP 42 50.000 12-2016
VIDIPHA 36 20.000 12-2016
VIETJET 99 100.000 12-2016
PETROLIMEX 36,5 100.000 12-2016
CTVT 17,5 50.000 12-2016
VIDIPHA 34 30.000 12-2016
VIETJET 96 30.000 12-2016
CTVT 16 50.000 12-2016
PETROLIMEX 35 100.000 12-2016
VIETJET 98 50.000 12-2016
PETROLIMEX 31,5 100.000 12-2016
VIETJET 99 50.000 12-2016
PETROLIMEX 31 100.000 12-2016
HVN 42 10.000 12-2016
CTVT 15 50.000 12-2016
AGPP 40 50.000 12-2016
CTVT 14,5 30.000 11-2016
BIDIPHAR 34 20.000 11-2016
PETRODT 30 50.000 11-2016
HVN 43 20.000 11-2016
THIBIDI 41 20.000 11-2016
VIDIPHA 33 50.000 11-2016
PETROLIMEX 30 50.000 11-2016
CTVT 13,2 50.000 11-2016
HVN 25 20.000 11-2016
VIDIPHA 29 50.000 11-2016
EXIMLAND 5,5 20.000 11-2016
VTPO 37,5 20.000 11-2016
PETROLIMEX 23 100.000 11-2016
TPBANK 7,2 200.000 11-2016
THACO 94 20.000 11-2016
PETROLIMEX 22 500.000 10-2016
SIDC 9,7 30.000 10-2016
EXIMLAND 4,5 50.000 10-2016
THACO 93 30.000 10-2016
BIDIPHAR 26 100.000 10-2016
SCSC 49 30.000 10-2016
TCB 16,8 200.000 10-2016
THACO 90 30.000 10-2016
CTVT 12,8 50.000 10-2016
SIDC 9,5 50.000 10-2016
THIBIDI 39 30.000 10-2016
THACO 88 20.000 10-2016
BIDIPHAR 26,2 50.000 10-2016
QNSC 82 100.000 10-2016
SGBTB 20 200.000 10-2016
THIBIDI 37,5 50.000 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP