thaototc
Investor  bạch kim
Số điện thoại: 0916508087 Email: thaole@gmail.com
Ngày tham gia: 02/03/2012 Tài khoản: 40.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
AGPP 58 20.000 26-03
CTVT 31,5 50.000 26-03
VPBANK 20,5 50.000 26-03
PETROLIMEX 50 30.000 26-03
TCB 28,5 100.000 26-03
CTVT 28,7 100.000 23-03
AGPP 56 100.000 23-03
TCB 27,5 300.000 23-03
VTGI 12 100.000 21-03
THACO 175 50.000 21-03
TCB 26,5 200.000 21-03
CTVT 26 100.000 21-03
VPBANK 18,5 200.000 21-03
VTPO 51 30.000 19-03
VNPH 22 100.000 19-03
ASCH 68,5 50.000 14-03
VTGI 10 100.000 14-03
THACO 167 30.000 14-03
AGPP 45 100.000 27-02
PETROLIMEX 42 100.000 23-02
OCB 6,5 200.000 22-02
HDBANK 8,5 100.000 22-02
AGPP 43 100.000 22-02
BNH 30 20.000 13-02
DUGACO 25 20.000 13-02
VIETJET 107 20.000 09-02
CTVT 19,5 50.000 09-02
TRAFUCO 20 100.000 13-02
PETROLIMEX 40 100.000 09-02
TCB 23 50.000 01-02
VPBANK 14 300.000 01-02
PETROLIMEX 38 50.000 01-02
THACO 156 20.000 01-02
AGPP 42 50.000 01-02
THACO 156 50.000 25-01
PPHC 19,5 50.000 25-01
HDBANK 6,5 100.000 25-01
THACO 153 30.000 23-01
CTCM 3,2 300.000 23-01
PETROLIMEX 38 50.000 25-01
BTLI 11 50.000 23-01
PETROLIMEX 37,5 100.000 20-01
PETROLIMEX 36 50.000 18-01
EXIMLAND 7,2 50.000 09-01
PPHC 20 50.000 09-01
VIDIPHA 36,5 50.000 09-01
VIETJET 105 50.000 05-01
CTVT 18,5 50.000 05-01
PPHC 17,5 20.000 12-2016
CTVT 18 100.000 12-2016
VTGI 8 100.000 12-2016
YSKH 34 100.000 12-2016
PETROLIMEX 35,5 100.000 12-2016
THACO 168 100.000 12-2016
PETROLIMEX 36 200.000 12-2016
VIETJET 100 100.000 12-2016
CTVT 17,5 50.000 12-2016
HVN 45 30.000 12-2016
VIETJET 102 100.000 12-2016
VPBANK 9 100.000 12-2016
CTVT 16,5 50.000 12-2016
EXIMLAND 6,5 100.000 12-2016
PETROLIMEX 31,5 100.000 12-2016
AGPP 41 50.000 12-2016
CTVT 15,5 50.000 12-2016
THACO 107 50.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 200.000 12-2016
HVN 40 20.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
THACO 175 10.000 23-03
VTGI 8,5 100.000 17-03
PETROLIMEX 49,9 20.000 17-03
CTVT 22,5 50.000 17-03
AGPP 56 20.000 17-03
VIDIPHA 39 30.000 16-03
VEAM 25 100.000 16-03
VCSC 47,5 10.000 15-03
VEAM 25,8 200.000 14-03
PETROLIMEX 50,5 100.000 14-03
AGPP 57,5 30.000 14-03
CTVT 22,6 30.000 14-03
CTVT 21 100.000 10-03
AGPP 56 30.000 10-03
AGPP 45 50.000 27-02
VIDIPHA 35,5 20.000 23-02
CTVT 20 50.000 22-02
PETROLIMEX 42 100.000 22-02
VEAM 22,5 100.000 22-02
AGPP 43 50.000 22-02
VTPO 50 20.000 22-02
THACO 160 20.000 22-02
VIETJET 111 50.000 13-02
LVBANK 7,4 160.000 13-02
CTVT 19,8 20.000 13-02
VEAM 21,7 200.000 13-02
SCSC 72 20.000 10-02
TCB 23 50.000 09-02
AGPP 42,5 50.000 09-02
THACO 159 20.000 09-02
PETROLIMEX 40 50.000 09-02
PPHC 19 30.000 01-02
HDBANK 6 100.000 01-02
AGPP 42 30.000 01-02
LVBANK 7,3 100.000 25-01
TCB 23 100.000 23-01
CTVT 19 30.000 23-01
AGPP 42 100.000 23-01
THACO 150 30.000 20-01
MSBANK 4 100.000 18-01
VIDIPHA 36 50.000 18-01
VEAM 21,5 50.000 18-01
VIETJET 103 100.000 09-01
MSBANK 2,2 100.000 05-01
MSBANK 2,2 100.000 05-01
EABANK 4 200.000 05-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 05-01
VIDIPHA 36,5 30.000 05-01
VIETJET 103 50.000 05-01
CTVT 18,2 50.000 05-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 12-2016
CTVT 18 50.000 12-2016
VIETJET 100 20.000 12-2016
VTGI 7,6 200.000 12-2016
YSKH 33 50.000 12-2016
CTVT 17,5 30.000 12-2016
VIDIPHA 37,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 36 100.000 12-2016
THACO 162 30.000 12-2016
AGPP 42 50.000 12-2016
VIDIPHA 36 20.000 12-2016
VIETJET 99 100.000 12-2016
PETROLIMEX 36,5 100.000 12-2016
CTVT 17,5 50.000 12-2016
VIDIPHA 34 30.000 12-2016
VIETJET 96 30.000 12-2016
CTVT 16 50.000 12-2016
PETROLIMEX 35 100.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP