thanhhien29
Investor  mới
Số điện thoại: 0902398129 Email: nguyenphan0803@yahoo.com
Ngày tham gia: 17/04/2008 Tài khoản: 1.050.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 7 100.000 27-03
CTVT 24 100.000 18-03
THACO 161 20.000 14-03
VIDIPHA 37 10.000 09-03
PETROLIMEX 46,5 50.000 02-03
THACO 158 20.000 01-03
VEAM 25 50.000 01-03
AGPP 45 20.000 28-02
THACO 157 10.000 28-02
PETROLIMEX 45 20.000 28-02
OCB 6 50.000 20-02
PETROLIMEX 39,5 50.000 09-02
THACO 155 20.000 03-02
PETROLIMEX 38,2 20.000 03-02
PETROLIMEX 36 100.000 11-01
THACO 146 20.000 11-01
VTPO 44 20.000 04-01
VPBANK 11 100.000 03-01
VCSC 33 50.000 12-2016
THACO 162 50.000 12-2016
TDQT 18 50.000 12-2016
VNPH 18,5 20.000 12-2016
THACO 155 50.000 12-2016
VTGI 7 30.000 12-2016
TDQT 13 100.000 12-2016
CTVT 16,5 50.000 12-2016
VTGI 6,5 50.000 12-2016
THACO 141 20.000 12-2016
CTCM 2,5 100.000 12-2016
CTVT 15,7 100.000 12-2016
THACO 130 50.000 12-2016
AGPP 44 50.000 12-2016
EXIMLAND 5,8 50.000 12-2016
VIDIPHA 35 50.000 12-2016
THACO 128 20.000 12-2016
THACO 122 30.000 12-2016
SCSC 57 50.000 12-2016
PPFC 18,5 50.000 12-2016
THACO 118 100.000 12-2016
CTVT 15 100.000 12-2016
CTCM 3 50.000 12-2016
HVN 40 20.000 12-2016
THACO 115 100.000 12-2016
VIDIPHA 33 50.000 12-2016
THACO 110 50.000 12-2016
THACO 105 50.000 11-2016
VIDIPHA 31 50.000 11-2016
THACO 102 50.000 11-2016
HVN 30 100.000 11-2016
THACO 97,5 30.000 11-2016
PETROLIMEX 23 500.000 11-2016
THACO 94 30.000 11-2016
VIDIPHA 29 50.000 11-2016
BIDIPHAR 27 50.000 11-2016
EXIMLAND 6 100.000 11-2016
SGTD 15 100.000 11-2016
PETROLIMEX 23 100.000 11-2016
EXIMLAND 5,2 50.000 11-2016
ACV 23,5 50.000 10-2016
VTPO 35 20.000 10-2016
THACO 93 20.000 10-2016
VISS 62 20.000 10-2016
TCB 16 100.000 10-2016
VIDIPHA 28 100.000 10-2016
VIDIPHA 28,2 100.000 10-2016
CTVT 14,5 50.000 09-2016
SABECO 118 20.000 10-2016
PCC1 36,2 20.000 09-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
THACO 175 10.000 24-03
OCB 7 50.000 24-03
VPBANK 19,8 20.000 24-03
VEAM 23,8 20.000 24-03
VPBANK 20 20.000 23-03
AGPP 55,5 20.000 21-03
VIDIPHA 39,5 50.000 15-03
VEAM 25,8 15.000 14-03
AGPP 57,3 20.000 14-03
CTVT 26 50.000 20-03
VIDIPHA 41 20.000 10-03
PETROLIMEX 50,7 20.000 08-03
VEAM 26,7 100.000 04-03
PETROLIMEX 41,3 10.000 15-02
VIDIPHA 36,5 20.000 15-02
PPHC 20,3 25.000 09-02
VIDIPHA 36 20.000 06-02
PETROLIMEX 37,3 20.000 17-01
VIDIPHA 36,3 20.000 17-01
VIETJET 103,5 20.000 11-01
VIDIPHA 37 15.000 05-01
TCB 20 20.000 03-01
VIDIPHA 37,5 30.000 03-01
PETROLIMEX 36 20.000 12-2016
THACO 152 10.000 12-2016
VIDIPHA 37 20.000 12-2016
VTGI 7,6 200.000 12-2016
CTVT 18,3 24.000 12-2016
BIDIPHAR 37 30.000 12-2016
VIDIPHA 35 20.000 12-2016
VTGI 7,5 50.000 12-2016
THACO 131 40.000 12-2016
EXIMLAND 6 30.000 12-2016
CTVT 15 50.000 12-2016
YSKH 34 130.000 12-2016
THACO 118 10.000 12-2016
CTVT 14,7 20.000 12-2016
BIDIPHAR 35 16.000 11-2016
EXIMLAND 20 5.800 11-2016
VIDIPHA 32 10.000 11-2016
THACO 108 20.000 11-2016
PETROLIMEX 30 50.000 11-2016
PETROLIMEX 23 100.000 11-2016
EXIMLAND 5,5 100.000 11-2016
VTPO 38 100.000 11-2016
EXIMLAND 6,5 100.000 11-2016
NVLC 50 50.000 10-2016
THACO 93 10.000 10-2016
PETROLIMEX 20 12.000 10-2016
SCSC 49 10.000 10-2016
CTEF 19 50.000 10-2016
TCB 18,8 50.000 10-2016
VIDIPHA 28,5 10.000 10-2016
VPBANK 8 100.000 10-2016
PCC1 38 20.000 10-2016
PCC1 38,3 20.000 10-2016
THACO 91 10.000 10-2016
SABECO 125 15.000 10-2016
THACO 91 20.000 09-2016
THACO 92 10.000 09-2016
PCC1 35,5 10.000 09-2016
THACO 96 11.000 09-2016
BIDIPHAR 24,8 20.000 09-2016
THIBIDI 37 20.000 09-2016
THACO 98,2 10.000 09-2016
THIBIDI 37 50.000 09-2016
SABECO 43 5.000 04-2012
IDI 16 10.000 04-2010
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP