quocdung242
Investor  kim cương
Số điện thoại: 0911571987 Email: investor.sanotc@yahoo.com.vn
Ngày tham gia: 19/11/2009 Tài khoản: 0  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
LVBANK 7,8 500.000 04-2013
EABANK 10 500.000 04-2013
VPBANK 8,5 500.000 04-2013
VABANK 5,6 50.000 06-2012
VABANK 5,6 50.000 06-2012
VABANK 5,6 50.000 06-2012
ABBANK 7,5 50.000 06-2012
HANAKA 7,3 50.000 06-2012
MSBANK 7,8 50.000 06-2012
VTCC 37,2 50.000 06-2012
VIDOCO 4,5 50.000 06-2012
CASEAMEX 12 50.000 06-2012
HUUTOAN 25,5 50.000 06-2012
SABECO 35,3 50.000 06-2012
FPTS 13 50.000 06-2012
GLEC 8,5 50.000 06-2012
NCTS 60,8 50.000 06-2012
CTEF 16,5 50.000 06-2012
QNWD 7,1 50.000 06-2012
MNPC 11,7 50.000 06-2012
OCB 7,6 50.000 06-2012
LVBANK 8,6 50.000 06-2012
SCBANK 5,1 50.000 06-2012
VCBANK 9,7 50.000 06-2012
SGBANK 7,2 50.000 06-2012
MDBANK 5,5 50.000 06-2012
TPBANK 5,6 50.000 06-2012
VPBANK 8,4 50.000 06-2012
TCB 14,7 50.000 06-2012
GB 6,4 50.000 06-2012
NABANK 5,8 50.000 06-2012
VABANK 5,8 50.000 06-2012
ABBANK 7,3 50.000 06-2012
ABBANK 7,3 50.000 06-2012
DABANK 9 300.000 04-2012
AGPP 49 300.000 04-2012
NABANK 5,2 300.000 04-2012
EABANK 10 300.000 04-2012
CADIVI 19,6 300.000 04-2012
VMGC 76 300.000 04-2012
VIETBANK 9,6 300.000 04-2012
PNBANK 9,9 300.000 04-2012
DABANK 9 300.000 04-2012
MCIM 5 300.000 04-2012
BIDV 19,5 300.000 04-2012
OCB 7 300.000 04-2012
SGBANK 7,1 300.000 04-2012
SGBANK 7,1 300.000 04-2012
NUTIFOOD 26 300.000 04-2012
VABANK 6,5 300.000 04-2012
VABANK 6,5 300.000 04-2012
NABANK 5,2 300.000 04-2012
WB 5,2 300.000 04-2012
MCIM 5 300.000 04-2012
BVBANK 6 300.000 04-2012
VIETBANK 9,6 300.000 04-2012
PNBANK 9,9 300.000 04-2012
BIDV 19,3 300.000 04-2012
HALICO 109 300.000 04-2012
FECON 14,5 300.000 04-2012
FPTS 16 300.000 04-2012
EXIMLAND 5,8 300.000 04-2012
VIBANK 10,5 300.000 04-2012
KLBANK 9 300.000 04-2012
VCSC 10,3 300.000 04-2012
BIDV 19,3 300.000 04-2012
NABANK 5,2 300.000 04-2012
WB 5,2 300.000 04-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
AGPP 58 95.000 27-03
VEAM 24,5 800.000 26-03
PETROLIMEX 49,5 25.000 26-03
THACO 176,5 20.000 26-03
TDQT 13 10.000 26-03
VNTT 4 5.000 26-03
VPBANK 20,5 10.000 26-03
THACO 165 10.000 20-02
VIETJET 115 20.000 20-02
VIETJET 115 20.000 20-02
THACO 165 10.000 20-02
TCB 23,5 10.000 17-02
PVCB 3,2 100.000 17-02
VNPH 19 500.000 17-02
VEAM 22,5 700.000 17-02
NABANK 5,9 50.000 06-2012
VABANK 5,6 50.000 06-2012
VABANK 5,6 50.000 06-2012
ABBANK 7,5 50.000 06-2012
WB 6,1 50.000 06-2012
HANAKA 7,3 50.000 06-2012
MSBANK 7,8 50.000 06-2012
VTCC 37,2 50.000 06-2012
VIDOCO 4,5 50.000 06-2012
CASEAMEX 12 50.000 06-2012
HUUTOAN 25,5 50.000 06-2012
SABECO 35,3 50.000 06-2012
FPTS 13 50.000 06-2012
GLEC 8,5 50.000 06-2012
NCTS 60,8 50.000 06-2012
CTEF 16,5 50.000 06-2012
QNWD 7,1 50.000 06-2012
MNPC 11,7 50.000 06-2012
OCB 7,6 50.000 06-2012
LVBANK 8,6 50.000 06-2012
SCBANK 5,1 50.000 06-2012
VCBANK 9,7 50.000 06-2012
SGBANK 7,2 50.000 06-2012
MDBANK 5,5 50.000 06-2012
TPBANK 5,6 50.000 06-2012
VPBANK 8,4 50.000 06-2012
TCB 14,7 50.000 06-2012
GB 6,4 50.000 06-2012
NABANK 5,8 50.000 06-2012
VABANK 5,8 50.000 06-2012
ABBANK 7,3 50.000 06-2012
ABBANK 7,3 50.000 06-2012
ABBANK 7,3 50.000 06-2012
MCIM 5,5 100.000 04-2012
MSBANK 8 100.000 04-2012
THIC 19 100.000 04-2012
MCIM 5,5 100.000 04-2012
MCIM 5,5 100.000 04-2012
EXIMLAND 5,8 100.000 04-2012
TCB 15,7 100.000 04-2012
BIDV 19,6 500.000 04-2012
TCB 15,7 100.000 04-2012
EXIMLAND 6 100.000 04-2012
TCB 15,7 100.000 04-2012
BIDV 19,6 500.000 04-2012
BIDV 19,2 100.000 04-2012
PORTCOAST 50 100.000 04-2012
DTMG 6 300.000 04-2012
DNSE 5,2 100.000 04-2012
AFIEX 8 100.000 04-2012
AGRIMEXCM 15 30.000 04-2012
ABBANK 7 100.000 04-2012
VABANK 6,6 100.000 04-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP