phuonghaiotc
Investor  mới
Số điện thoại: 0988904963 Email: haiphuong1955@gmail.com
Ngày tham gia: 22/10/2013 Tài khoản: 1.325.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 41,8 100.000 22-02
ABBANK 4,7 100.000 22-02
PTTR 15,5 50.000 22-02
TCB 24,5 50.000 22-02
ABBANK 4.200 100.000 15-02
VEAM 21,7 100.000 15-02
PETROLIMEX 41,5 100.000 11-02
THACO 159 50.000.000 07-02
CTVT 19,6 100.000 11-02
THACO 160 50.000.000 11-02
HDBANK 5,8 200.000 20-01
PETROLIMEX 38 50.000 20-01
VEAM 22 50.000 20-01
THACO 152 20.000 20-01
TDQT 18,6 200.000 16-01
NASCO 35 50.000 13-01
THACO 147 50.000 13-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 07-01
VPBANK 11 100.000 06-01
CTVT 18,5 500.000 04-01
EXIMLAND 6,4 100.000 04-01
VTGI 8,5 100.000 04-01
TDQT 18 50.000 12-2016
TDQT 18 100.000 12-2016
VCSC 31 50.000 12-2016
TDQT 15,3 50.000 12-2016
CTVT 16,2 200.000 12-2016
CTVT 17 50.000 12-2016
PETROLIMEX 32 200.000 12-2016
THACO 135 100.000 12-2016
VIDIPHA 35 20.000 12-2016
THACO 120 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30 50.000 12-2016
PETROLIMEX 29 50.000 11-2016
VTCC 40 20.000 11-2016
VIETJET 90 100.000 11-2016
CTEF 22 50.000 11-2016
HVN 41 20.000 11-2016
CTVT 13,5 100.000 11-2016
NVLC 53 20.000 11-2016
MSFC 70 20.000 11-2016
PETROLIMEX 25 200.000 11-2016
SCSC 54 100.000 11-2016
SABECO 135 10.000 11-2016
SABECO 120 10.000 10-2016
VCSC 26 50.000 10-2016
VSCO 25 50.000 10-2016
SCSC 50 20.000 10-2016
VPBANK 8,3 500.000 10-2016
THACO 93 50.000 10-2016
VIDIPHA 28,5 200.000 10-2016
ABBANK 3.700 200.000 10-2016
ABBANK 3,6 500.000 10-2016
SCSC 45 50.000 09-2016
VIDIPHA 28 100.000 09-2016
TCB 15 100.000 09-2016
SABECO 108 100.000 09-2016
THACO 85 20.000 09-2016
PCC1 35,5 50.000 09-2016
SABECO 102 50.000 09-2016
SABECO 92 50.000 09-2016
SCSC 41 100.000 09-2016
SABECO 86 500.000 09-2016
BBCC 24 50.000 08-2016
EXIMLAND 4 50.000 08-2016
SCSC 40 20.000 08-2016
THIBIDI 49,5 100.000 08-2016
PCC1 34,2 100.000 08-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTVT 20,4 100.000 22-02
VIETJET 112 50.000 15-02
PETROLIMEX 41,3 20.000 15-02
VEAM 21,4 20.000 07-02
PETROLIMEX 39,4 20.000 06-02
VIDIPHA 36 20.000 06-02
AGPP 42,2 50.000 20-01
VIDIPHA 36,5 30.000.000 07-01
VIETJET 102 20.000 07-01
MHSF 18 30.000 12-2016
VIDIPHA 36 30.000 12-2016
PETROLIMEX 36,5 20.000 12-2016
VIETJET 102 50.000 12-2016
CTVT 17,5 100.000 12-2016
TDQT 15,9 70.000 12-2016
VIETJET 96 100.000 12-2016
ABBANK 3,7 400.000 12-2016
VIDIPHA 36 20.000 12-2016
VIETJET 97 100.000 12-2016
PETROLIMEX 31 50.000 12-2016
NVLC 58,5 20.000 12-2016
CTVT 15 30.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 30.000 11-2016
CTVT 14,5 10.000 11-2016
SABECO 168 5.000 11-2016
BIDIPHAR1 35 10.000 11-2016
PETROLIMEX 30,5 20.000 11-2016
NVLC 54,5 20.000 11-2016
SABECO 150 10.000 11-2016
VIDIPHA 29 10.000 11-2016
CTVT 13,2 100.000 11-2016
VIDIPHA 28,5 20.000 10-2016
PETROLIMEX 20 10.000 10-2016
PCC1 37,8 10.000 10-2016
CTVT 13 100.000 10-2016
CTVT 15,1 100.000 10-2016
PHARBACO 19 10.000 10-2016
SABECO 120 15.000 10-2016
THACO 92 15.000 10-2016
THACO 90 15.000 09-2016
VIDIPHA 26,6 20.000 10-2016
THACO 100 20.000 08-2016
DNMB 20 50.000 08-2016
ABBANK 4,5 1.000.000 08-2016
CTVT 13 15.000 08-2016
CTVT 13,1 50.000 07-2016
MLIG 3,2 100.000 07-2016
MSBANK 3,1 140.000 07-2016
CTVT 13,2 50.000 07-2016
CTVT 13,5 50.000 07-2016
VCSC 43 100.000 06-2016
SCSC 35 500.000 05-2016
ACV 21,8 100.000 05-2016
PVCB 4,1 200.000 05-2016
PHARBACO 9 20.000 04-2016
MSBANK 3,3 50.000 04-2016
NABANK 5 20.000 04-2016
ICAP 25 10.000 01-2016
CIC8 2 50.000 01-2016
BIDV 12,3 50.000 10-2013
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP