phuonghaiotc
Investor  cấp 1
Số điện thoại: 0988904963 Email: haiphuong1955@gmail.com
Ngày tham gia: 22/10/2013 Tài khoản: 345.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 49,5 200.000 25-03
LVBANK 8,6 200.000 24-03
PPFC 20 50.000 23-03
VPBANK 20,2 200.000 27-03
TCB 27 100.000 23-03
CTVT 28,7 100.000 23-03
CTVT 32,5 200.000 27-03
TCB 26,5 100.000 21-03
VPBANK 18,5 50.000 21-03
CTVT 25 100.000 19-03
TCB 25 50.000 15-03
VPBANK 18 50.000 15-03
VTPO 51 10.000 15-03
THACO 168 20.000 15-03
THACO 161 20.000 12-03
ASCH 67 20.000.000 11-03
AGPP 57 50.000.000 11-03
AGPP 45 20.000 27-02
VEAM 24 50.000 27-02
VEAM 23 50.000 24-02
PETROLIMEX 41,8 100.000 22-02
ABBANK 4,7 100.000 22-02
PTTR 15,5 50.000 22-02
TCB 24,5 50.000 22-02
ABBANK 4.200 100.000 15-02
VEAM 21,7 100.000 15-02
PETROLIMEX 41,5 100.000 11-02
THACO 159 50.000.000 07-02
CTVT 19,6 100.000 11-02
THACO 160 50.000.000 11-02
HDBANK 5,8 200.000 20-01
PETROLIMEX 38 50.000 20-01
VEAM 22 50.000 20-01
THACO 152 20.000 20-01
TDQT 18,6 200.000 16-01
NASCO 35 50.000 13-01
THACO 147 50.000 13-01
PETROLIMEX 35,5 100.000 07-01
VPBANK 11 100.000 06-01
CTVT 18,5 500.000 04-01
EXIMLAND 6,4 100.000 04-01
VTGI 8,5 100.000 04-01
TDQT 18 50.000 12-2016
TDQT 18 100.000 12-2016
VCSC 31 50.000 12-2016
TDQT 15,3 50.000 12-2016
CTVT 16,2 200.000 12-2016
CTVT 17 50.000 12-2016
PETROLIMEX 32 200.000 12-2016
THACO 135 100.000 12-2016
VIDIPHA 35 20.000 12-2016
THACO 120 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30 50.000 12-2016
PETROLIMEX 29 50.000 11-2016
VTCC 40 20.000 11-2016
VIETJET 90 100.000 11-2016
CTEF 22 50.000 11-2016
HVN 41 20.000 11-2016
CTVT 13,5 100.000 11-2016
NVLC 53 20.000 11-2016
MSFC 70 20.000 11-2016
PETROLIMEX 25 200.000 11-2016
SCSC 54 100.000 11-2016
SABECO 135 10.000 11-2016
SABECO 120 10.000 10-2016
VCSC 26 50.000 10-2016
VSCO 25 50.000 10-2016
SCSC 50 20.000 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VEAM 23,6 100.000 26-03
PETRODT 49,4 20.000 24-03
TCB 27,6 300.000 23-03
VEAM 24,5 50.000 21-03
HDBANK 9 80.000 21-03
VIDIPHA 36,5 20.000 21-03
CTVT 27 50.000 21-03
PETROLIMEX 50,2 20.000 15-03
AGPP 47 15.000 15-03
CTVT 23 50.000 15-03
VIDIPHA 38,5 20.000 15-03
AGPP 58 20.000 12-03
VIDIPHA 40 10.000 12-03
CTVT 21 100.000 11-03
VEAM 26,2 100.000 11-03
CTVT 21 100.000 11-03
PETROLIMEX 48,5 50.000 04-03
CTVT 20,4 100.000 22-02
VIETJET 112 50.000 15-02
PETROLIMEX 41,3 20.000 15-02
VEAM 21,4 20.000 07-02
PETROLIMEX 39,4 20.000 06-02
VIDIPHA 36 20.000 06-02
AGPP 42,2 50.000 20-01
VIDIPHA 36,5 30.000.000 07-01
VIETJET 102 20.000 07-01
MHSF 18 30.000 12-2016
VIDIPHA 36 30.000 12-2016
PETROLIMEX 36,5 20.000 12-2016
VIETJET 102 50.000 12-2016
CTVT 17,5 100.000 12-2016
TDQT 15,9 70.000 12-2016
VIETJET 96 100.000 12-2016
ABBANK 3,7 400.000 12-2016
VIDIPHA 36 20.000 12-2016
VIETJET 97 100.000 12-2016
PETROLIMEX 31 50.000 12-2016
NVLC 58,5 20.000 12-2016
CTVT 15 30.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 30.000 11-2016
CTVT 14,5 10.000 11-2016
SABECO 168 5.000 11-2016
BIDIPHAR1 35 10.000 11-2016
PETROLIMEX 30,5 20.000 11-2016
NVLC 54,5 20.000 11-2016
SABECO 150 10.000 11-2016
VIDIPHA 29 10.000 11-2016
CTVT 13,2 100.000 11-2016
VIDIPHA 28,5 20.000 10-2016
PETROLIMEX 20 10.000 10-2016
PCC1 37,8 10.000 10-2016
CTVT 13 100.000 10-2016
CTVT 15,1 100.000 10-2016
PHARBACO 19 10.000 10-2016
SABECO 120 15.000 10-2016
THACO 92 15.000 10-2016
THACO 90 15.000 09-2016
VIDIPHA 26,6 20.000 10-2016
THACO 100 20.000 08-2016
DNMB 20 50.000 08-2016
ABBANK 4,5 1.000.000 08-2016
CTVT 13 15.000 08-2016
CTVT 13,1 50.000 07-2016
MLIG 3,2 100.000 07-2016
MSBANK 3,1 140.000 07-2016
CTVT 13,2 50.000 07-2016
CTVT 13,5 50.000 07-2016
VCSC 43 100.000 06-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP