chucnguyen
Investor  cấp 3
Số điện thoại: 0938309798 Email: chucktannguyen@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/02/2007 Tài khoản: 1.820.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
CTVT 20 20.000 17-02
HDBANK 8,1 100.000 17-02
ABBANK 4,3 50.000 17-02
OCB 5,8 100.000 17-02
TRAFUCO 20 10.000 17-02
PYMEPHARCO 50 50.000 17-02
THACO 162 10.000 17-02
TCB 23,8 10.000 17-02
PETROLIMEX 41 20.000 17-02
HDBANK 8,1 50.000 17-02
TCB 23,8 50.000 17-02
CTVT 20 50.000 16-02
VIETJET 111 10.000 16-02
TCB 23,5 50.000 16-02
PETROLIMEX 41 50.000 15-02
ABBANK 4,3 50.000 13-02
HDBANK 7 50.000 10-02
CTVT 19,5 20.000 10-02
THACO 160 10.000 14-02
PETROLIMEX 41 20.000 10-02
VPBANK 14 50.000 10-02
LVBANK 7,5 50.000 08-02
HDBANK 8 50.000 23-01
TDQT 19,1 50.000 21-01
AGPP 41 50.000 19-01
PETROLIMEX 37,2 50.000 23-01
PETROLIMEX 37,3 100.000 18-01
THIBIDI 45 20.000 17-01
PTTR 14,8 50.000 17-01
MSBANK 3 100.000 12-01
SCSC 71 15.000 17-01
VTGI 9,2 50.000 16-01
PETROLIMEX 36,5 100.000 16-01
THACO 145 50.000 16-01
EXIMLAND 7 50.000 10-01
CTVT 19 20.000 10-01
TCB 22,8 20.000 11-01
VIDIPHA 36,5 20.000 13-01
VPBANK 12,8 20.000 13-01
VIDIPHA 36,5 100.000 12-01
CTVT 18,7 50.000 11-01
VTGI 9 100.000 10-01
ABBANK 3,6 100.000 05-01
TDQT 18,1 200.000 05-01
SCID 20 50.000 09-01
VTGI 8,4 20.000 05-01
PETROLIMEX 35,3 20.000 06-01
CTVT 18,1 20.000 06-01
PETROLIMEX 35,3 50.000 05-01
LVBANK 7,9 100.000 04-01
THACO 152 10.000 04-01
CTVT 18 50.000 03-01
TCB 20 20.000 04-01
VPBANK 11 100.000 03-01
GARCO10 15 10.000 12-2016
TDQT 17,7 60.000 12-2016
VTPO 43,5 50.000 12-2016
VIDIPHA 37 50.000 12-2016
LVBANK 7,5 100.000 12-2016
EXIMLAND 6,5 100.000 12-2016
VIDIPHA 37,5 50.000 12-2016
CTVT 18,3 20.000 12-2016
THACO 152 20.000 12-2016
TDQT 18 50.000 12-2016
PETROLIMEX 36 50.000 12-2016
THACO 150 10.000 12-2016
PETROLIMEX 35,7 10.000 12-2016
CTVT 18 50.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
CTVT 20,1 10.000 17-02
EXIMLAND 6,7 50.000 17-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 13-02
PYMEPHARCO 45 50.000 17-01
VTGI 9 20.000 13-01
TCB 22,5 20.000 13-01
PETROLIMEX 36 20.000 13-01
THACO 148 10.000 13-01
EXIMLAND 6,8 10.000 06-01
VIETJET 104 10.000 11-01
PETROLIMEX 35,5 20.000 10-01
VIETJET 101 10.000 02-01
THACO 150 10.000 12-2016
THACO 148 10.000 12-2016
TDQT 17 100.000 12-2016
DTMG 11,2 100.000 12-2016
PETROLIMEX 32 20.000 12-2016
THACO 133 10.000 12-2016
VIETJET 98 20.000 12-2016
NVLC 59,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 10.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 20.000 12-2016
NVLC 58,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 100.000 11-2016
THACO 118 5.000 12-2016
HVN 39,5 100.000 11-2016
PETROLIMEX 29 10.000 11-2016
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,9 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 10,1 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
EXIMLAND 6,3 20.000 06-2012
EXIMLAND 6,3 20.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
EABANK 10 10.000 06-2012
EABANK 10,1 10.000 06-2012
SGPC 7,1 10.000 05-2012
EXIMLAND 6 10.000 05-2012
EABANK 10,1 10.000 05-2012
CIC8 4,2 10.000 05-2012
NABANK 6 10.000 05-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP