chucnguyen
Investor  cấp 3
Số điện thoại: 0938309798 Email: chucktannguyen@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/02/2007 Tài khoản: 0  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
LVBANK 8,5 50.000 24-03
THACO 175 10.000 24-03
PETROLIMEX 49 50.000 24-03
CTVT 28,7 50.000 24-03
TCB 28 50.000 24-03
VTGI 11,5 50.000 24-03
VPBANK 19,5 50.000 24-03
VTPO 52,2 20.000 24-03
VTGI 11,2 100.000 23-03
ASCH 78 20.000 23-03
AGPP 56 20.000 23-03
PHGC 85 10.000 23-03
THACO 172 50.000 23-03
PETROLIMEX 49 50.000 23-03
EXIMLAND 6,5 20.000 21-03
VPBANK 19 100.000 20-03
VTPO 50,5 20.000 17-03
PETROLIMEX 50 20.000 15-03
VIDIPHA 38,5 20.000 15-03
CTVT 22,5 50.000 15-03
THACO 161 20.000 15-03
AGPP 57 100.000 15-03
PHGC 67 100.000 15-03
THACO 161 10.000 14-03
THACO 160 10.000 08-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 08-03
AGPP 51 20.000 08-03
AGPP 50 50.000 06-03
PETROLIMEX 46,5 30.000 02-03
OCB 6,5 50.000 01-03
ABBANK 4,8 50.000 24-02
THACO 158 10.000 24-02
TCB 24,8 20.000 24-02
PETROLIMEX 42,5 20.000 24-02
CTVT 20,5 50.000 24-02
CTVT 20,5 20.000 23-02
HDBANK 9 100.000 23-02
ABBANK 4,5 50.000 22-02
OCB 6 100.000 22-02
TRAFUCO 20 10.000 17-02
PYMEPHARCO 50 50.000 17-02
THACO 160 10.000 20-02
TCB 24,6 10.000 20-02
PETROLIMEX 40,8 20.000 20-02
HDBANK 8,1 50.000 17-02
TCB 23,8 50.000 17-02
CTVT 20 50.000 16-02
VIETJET 111 10.000 16-02
TCB 23,5 50.000 16-02
PETROLIMEX 41 50.000 15-02
ABBANK 4,3 50.000 13-02
HDBANK 7 50.000 10-02
CTVT 19,5 20.000 10-02
THACO 160 10.000 14-02
PETROLIMEX 41 20.000 10-02
VPBANK 14 50.000 10-02
LVBANK 7,5 50.000 08-02
HDBANK 8 50.000 23-01
TDQT 19,1 50.000 21-01
AGPP 41 50.000 19-01
PETROLIMEX 37,2 50.000 23-01
PETROLIMEX 37,3 100.000 18-01
THIBIDI 45 20.000 17-01
PTTR 14,8 50.000 17-01
MSBANK 3 100.000 12-01
SCSC 71 15.000 17-01
VTGI 9,2 50.000 16-01
PETROLIMEX 36,5 100.000 16-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VTPO 51 10.000 15-03
EXIMLAND 6,5 10.000 03-03
PETROLIMEX 49 10.000 07-03
VTPO 50,4 20.000 24-02
VTGI 9,2 50.000 24-02
CTVT 20,2 10.000 22-02
EXIMLAND 6,6 50.000 22-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 13-02
PYMEPHARCO 45 50.000 17-01
VTGI 9 20.000 13-01
TCB 22,5 20.000 13-01
PETROLIMEX 36 20.000 13-01
THACO 148 10.000 13-01
EXIMLAND 6,8 10.000 06-01
VIETJET 104 10.000 11-01
PETROLIMEX 35,5 20.000 10-01
VIETJET 101 10.000 02-01
THACO 150 10.000 12-2016
THACO 148 10.000 12-2016
TDQT 17 100.000 12-2016
DTMG 11,2 100.000 12-2016
PETROLIMEX 32 20.000 12-2016
THACO 133 10.000 12-2016
VIETJET 98 20.000 12-2016
NVLC 59,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 10.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 20.000 12-2016
NVLC 58,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 100.000 11-2016
THACO 118 5.000 12-2016
PETROLIMEX 29 10.000 11-2016
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,9 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 10,1 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
EXIMLAND 6,3 20.000 06-2012
EXIMLAND 6,3 20.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
EABANK 10 10.000 06-2012
EABANK 10,1 10.000 06-2012
SGPC 7,1 10.000 05-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP