chucnguyen
Investor  cấp 4
Số điện thoại: 0938309798 Email: chucktannguyen@yahoo.com
Ngày tham gia: 26/02/2007 Tài khoản: 3.640.000  VND
TIN MUA Giá KL Thời gian
HDBANK 11,8 200.000 25-04
TCB 30,5 200.000 25-04
CTVT 29,1 200.000 25-04
PHGC 116 20.000 25-04
VPBANK 30,7 100.000 25-04
ASCH 71 50.000 25-04
SCBANK 4,4 500.000 25-04
CTVT 29,1 50.000 25-04
VPBANK 30,7 100.000 25-04
OCB 8 500.000 25-04
LVBANK 9,6 500.000 25-04
THACO 152 30.000 25-04
MSBANK 3,5 600.000 20-04
ABBANK 6 500.000 25-04
HDBANK 11,5 500.000 24-04
TPBANK 8,3 500.000 20-04
TCB 30,3 500.000 24-04
EABANK 3,5 100.000 20-04
PHGC 108 100.000 20-04
VPBANK 29 300.000 21-04
VCSC 48 100.000 20-04
PYMEPHARCO 54 100.000 20-04
SGBANK 10,5 500.000 20-04
OCB 7,8 500.000 19-04
LVBANK 10 100.000 19-04
HDBANK 11,5 500.000 18-04
VPBANK 28,5 100.000 17-04
TCB 30 300.000 18-04
MSBANK 3,5 100.000 18-04
ABBANK 5,7 500.000 18-04
VPBANK 28,5 100.000 14-04
PPHC 21,5 100.000 12-04
TCB 29,8 100.000 12-04
LVBANK 10,2 100.000 12-04
VTGI 11,3 100.000 12-04
CTVT 27 100.000 12-04
THACO 155 20.000 14-04
PGBANK 9,2 100.000 12-04
ASCH 78 20.000 12-04
TONDONGA 31 100.000 12-04
OCB 7,1 100.000 12-04
HDBANK 10,8 100.000 11-04
SGBANK 8,5 100.000 11-04
ABBANK 5,6 100.000 10-04
THACO 170 50.000 05-04
CTVT 30,8 100.000 05-04
VTGI 12,8 100.000 05-04
LVBANK 9,8 100.000 05-04
VPBANK 21 100.000 05-04
TCB 29,5 50.000 05-04
TCB 29,5 50.000 04-04
PPHC 22 100.000 05-04
VTPO 54,5 20.000 05-04
TONDONGA 29 100.000 04-04
OCB 7,2 100.000 04-04
VPBANK 21,5 50.000 30-03
LVBANK 9,8 50.000 30-03
THACO 172 10.000 30-03
CTVT 32,8 50.000 30-03
VTGI 12,5 50.000 28-03
VPBANK 19,9 50.000 27-03
VTPO 52,5 20.000 27-03
VTGI 11,2 100.000 23-03
ASCH 78 20.000 23-03
AGPP 56 20.000 23-03
PHGC 85 10.000 23-03
THACO 172 50.000 23-03
PETROLIMEX 49 50.000 23-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN BÁN Giá KL Thời gian
VABANK 3,1 50.000 25-04
TPBANK 8,3 200.000 19-04
QHHC 32 200.000 18-04
TDRC 28,5 300.000 18-04
THACO 149 50.000 18-04
LVBANK 10,3 100.000 11-04
HDBANK 10,5 50.000 03-04
PPHC 20 50.000 29-03
VTPO 51 10.000 15-03
EXIMLAND 6,5 10.000 03-03
PETROLIMEX 49 10.000 07-03
VTPO 50,4 20.000 24-02
VTGI 9,2 50.000 24-02
CTVT 20,2 10.000 22-02
EXIMLAND 6,6 50.000 22-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 13-02
PYMEPHARCO 45 50.000 17-01
VTGI 9 20.000 13-01
TCB 22,5 20.000 13-01
PETROLIMEX 36 20.000 13-01
THACO 148 10.000 13-01
EXIMLAND 6,8 10.000 06-01
VIETJET 104 10.000 11-01
PETROLIMEX 35,5 20.000 10-01
VIETJET 101 10.000 02-01
THACO 150 10.000 12-2016
THACO 148 10.000 12-2016
TDQT 17 100.000 12-2016
DTMG 11,2 100.000 12-2016
PETROLIMEX 32 20.000 12-2016
THACO 133 10.000 12-2016
VIETJET 98 20.000 12-2016
NVLC 59,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 30,5 10.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 20.000 12-2016
NVLC 58,5 20.000 12-2016
PETROLIMEX 29,5 100.000 11-2016
THACO 118 5.000 12-2016
PETROLIMEX 29 10.000 11-2016
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,9 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
ABBANK 7,4 50.000 07-2012
VABANK 4,8 20.000 07-2012
SABECO 37 20.000 07-2012
EXIMLAND 6,1 50.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
EABANK 9,8 100.000 07-2012
EABANK 10,1 100.000 07-2012
DABANK 9,6 100.000 07-2012
DABANK 9,8 400.000 06-2012
EABANK 10,1 50.000 06-2012
EXIMLAND 6,3 20.000 06-2012
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP