TIN BÁN Giá KL Thời gian
VEAM 21,5 25.000 25-02
THACO 158 9.000 25-02
VTPO 50,8 60.000 25-02
VTPO 50,5 50.000 25-02
VEAM 24 20.000 25-02
CTVT 20,4 50.000 25-02
VTGI 9,1 50.000 25-02
TCB 24,5 100.000 25-02
CTVT 20 50.000 25-02
PETROLIMEX 42 100.000 25-02
VEAM 22,5 100.000 25-02
AGPP 43 50.000 25-02
VTPO 50 20.000 25-02
THACO 160 20.000 25-02
VTPO 50 25.000 25-02
THACO 165 10.000 25-02
VIETJET 115 20.000 25-02
EVNF 4,5 89.000 25-02
VEAM 22,2 10.000 25-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 25-02
VEAM 21,5 100.000 25-02
VEAM 25,5 89.000 25-02
VTGI 9 55.000 25-02
VEAM 22,5 90.000 25-02
VIDIPHA 35,5 20.000 25-02
CTVT 21 70.000 25-02
VEAM 22 30.000 25-02
PETROLIMEX 42 20.000 25-02
THACO 161 19.000 25-02
CTVT 20,2 100.000 25-02
VCSC 44 20.000 25-02
YSKH 35 30.000 25-02
PETROLIMEX 42 14.000 25-02
THACO 161 5.000 25-02
VIETJET 113 20.000 25-02
CTVT 20,5 80.000 25-02
PETROLIMEX 40,9 605.000 25-02
VEAM 22 40.000 25-02
VTPO 50,5 125.000 25-02
VTPO 50,4 20.000 25-02
VTGI 9,2 50.000 25-02
PTTR 15,1 30.000 25-02
MINC 16 80.000 25-02
EVNF 4,1 30.000 25-02
THACO 162 5.000 25-02
MINC 15,5 30.000 25-02
TCB 24 100.000 25-02
VTPO 51 50.000 25-02
VEAM 22,5 20.000 25-02
VTPO 50,8 50.000 25-02
CTVT 20,4 100.000 22-02
PPHC 20 15.000 25-02
TDHC 38 50.000 25-02
VTGI 9,2 45.000 25-02
VICOTEX 17 50.000 25-02
ALSC 19 100.000 25-02
VNPE3 20 100.000 25-02
PHARBACO 12 50.000 25-02
HNPC 16 50.000 25-02
HNPC 25 500.000 25-02
TCB 24,8 20.000 25-02
DTMG 11 50.000 25-02
AGPP 42 15.000 25-02
HDBANK 9 50.000 25-02
ABBANK 3,8 100.000 25-02
TDQT 16 50.000 25-02
HDBANK 6 200.000 25-02
SCID 15 50.000 25-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PYMEPHARCO 50 20.000 7:31
PETROLIMEX 42 35.000 25-02
OCB 6,1 200.000 25-02
LVBANK 7,5 80.000 25-02
NTIC 20,5 20.000 25-02
PTTR 15 700.000 25-02
TDHC 39 890.000 25-02
VTPO 50 25.000 25-02
ABBANK 4,7 500.000 25-02
NEED 4 89.000 25-02
OCB 6,5 200.000 25-02
ALSC 22 50.000 25-02
VPBANK 15 200.000 25-02
OCB 6,5 200.000 25-02
HDBANK 8,5 100.000 25-02
AGPP 43 100.000 25-02
HDBANK 8,8 100.000 25-02
PTTR 15,5 50.000 25-02
ALSC 22 20.000 25-02
PETROLIMEX 41 50.000 25-02
VEAM 22,8 50.000 25-02
OCB 6 50.000 25-02
FPTOL 120 89.000 25-02
PETROLIMEX 42 60.000 25-02
VPBANK 14,7 100.000 25-02
TCB 24,2 200.000 25-02
PETROLIMEX 41,7 300.000 25-02
THACO 161 15.000 25-02
VEAM 22,7 300.000 25-02
TCB 24 200.000 25-02
THACO 158 10.000 25-02
PHGC 45 890.000 25-02
AGPP 42 20.000 25-02
VEAM 23 890.000 25-02
ABBANK 4,8 50.000 25-02
THACO 160 20.000 25-02
CTVT 20,2 50.000 25-02
PHGC 48 100.000 25-02
TCB 25 100.000 25-02
ABBANK 4,8 300.000 25-02
AGPP 42,5 30.000 25-02
VEAM 23 50.000 25-02
VEAM 23 890.000 25-02
VEAM 23 50.000 25-02
PETROLIMEX 42 100.000 25-02
PETROLIMEX 42 100.000 25-02
VEAM 23 55.000 25-02
PETROLIMEX 42 50.000 25-02
AGPP 42 30.000 25-02
CTVT 20,2 30.000 25-02
HNPC 18 890.000 25-02
VTGI 8,5 890.000 25-02
FPTOL 120 5.000 25-02
PETROLIMEX 41,5 50.000 25-02
PETROLIMEX 40,9 50.000 25-02
HDBANK 8 890.000 25-02
OCB 6,1 50.000 25-02
PETROLIMEX 42,5 100.000 25-02
VIETJET 111 890.000 25-02
AGPP 43 100.000 25-02
CTVT 20,5 100.000 25-02
VEAM 22,5 50.000 25-02
PETROLIMEX 42 20.000 25-02
PETROLIMEX 42,5 40.000 25-02
PETROLIMEX 41,5 50.000 25-02
VIGACO 18 890.000 25-02
ABBANK 4 890.000 25-02
PETROLIMEX 42,5 20.000 25-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP