TIN BÁN Giá KL Thời gian
VIDIPHA 25 40.000 9:2
SIDC 10,5 200.000 8:58
MSBANK 3 50.000 30-07
PCC1 29,5 30.000 30-07
QUASUCO 88,5 50.000 30-07
CTVT 13,1 50.000 30-07
MSBANK 3,1 50.000 30-07
MLIG 4 100.000 30-07
SILICOM 10 67.500 30-07
QUASUCO 88,5 30.000 30-07
VPBANK 7,8 15.000 9:1
VCBANK 4 30.000 30-07
VTGI 6,5 50.000 30-07
PVCB 2,5 250.000 30-07
MSBANK 2,5 50.000 30-07
ACV 23 20.000 30-07
PETROLIMEX 18 10.000 30-07
MSFC 75 100.000 30-07
VTGI 7,5 20.000 30-07
VPBANK 7,8 50.000 30-07
TPBANK 7,2 400.000 30-07
THACO 98 1.000 30-07
SCSC 39 20.000 30-07
THIBIDI 46,5 10.000 30-07
QUASUCO 87,5 20.000 30-07
MLIG 4 80.000 29-07
MSFC 75 25.000.000 29-07
BIDIPHAR 27,5 20.000 29-07
PCC1 29,5 50.000 29-07
PCC1 29 20.000 28-07
CTVT 13,1 50.000 28-07
MLIG 3,2 100.000 28-07
MSFC 75 25.000 28-07
VMGC 21,5 10.000 27-07
MSBANK 3,1 140.000 27-07
PVMC 10 50.000 27-07
PVMC 5 10.000 27-07
VMGC 19 100.000 26-07
MSFC 75 25.000 26-07
TPBANK 7,2 200.000 26-07
PCC1 29,5 20.000 26-07
BIDIPHAR 27 50.000 26-07
TPBANK 7,2 400.000 25-07
TPBANK 6,5 500.000 24-07
CTVT 13 30.000 24-07
EVNF 4,2 15.000 24-07
MSBANK 3,5 300.000 24-07
VABANK 3 50.000 22-07
BVBANK 4 50.000 22-07
ABBANK 3,5 20.000 22-07
SGBANK 6 50.000 22-07
PVCB 3 250.000 22-07
HDBANK 4,5 30.000 22-07
EXIMLAND 3 50.000 22-07
EVNF 3 100.000 22-07
PCC1 29 30.000 21-07
CTVT 13,2 50.000 21-07
PCC1 29 20.000 21-07
TPBANK 7,2 390.000 21-07
BIDIPHAR 26,5 20.000 21-07
VTGI 7 50.000 20-07
PCC1 29 50.000 20-07
CTVT 13,2 50.000 20-07
CTVT 13,5 50.000 20-07
SABECO 80 2.000 19-07
HVN 22 20.000 19-07
VMGC 20 5.000 18-07
LVBANK 5 50.000 18-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VIBANK 15 100.000 0:4
THIBIDI 46 35.000 30-07
PCC1 30 35.000 30-07
VPBANK 8 45.000 30-07
THACO 95,2 30.000 30-07
VTPO 26 20.000 30-07
SGBANK 8,2 200.000 30-07
VPBANK 8 100.000 30-07
LVBANK 5,4 200.000 30-07
LVBANK 5,5 50.000 30-07
PCC1 30 100.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
SGBANK 8,2 100.000 30-07
LVBANK 5,2 100.000 30-07
SCSC 39 50.000 30-07
VTPO 24 20.000 30-07
MLIG 3,3 200.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
SABECO 80 20.000 30-07
LVBANK 5,4 90.000 30-07
PCC1 29,7 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
VPBANK 8 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
PCC1 30 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
THACO 95 50.000 30-07
SCSC 39 20.000 30-07
THCE 2 100.000 30-07
TCB 13,6 150.000 30-07
VCSC 46 100.000 30-07
VPBANK 9,5 100.000 30-07
TCB 14,5 100.000 30-07
FTELECOM 50 50.000 30-07
TPBANK 10 300.000 30-07
SGBANK 10 100.000 30-07
ACV 22,5 50.000 30-07
QUASUCO 87 30.000 30-07
BVBANK 4,8 50.000 30-07
THACO 100 20.000 30-07
VABANK 3,5 200.000 30-07
MSBANK 3 100.000 30-07
SCSC 39 25.000 30-07
VTPO 26 25.000 30-07
THACO 94 30.000 28-07
SGBANK 8,2 100.000 28-07
THACO 94 20.000 28-07
ALTC 11 50.000 28-07
VTPO 24 20.000 28-07
SCSC 39 20.000 28-07
VIETJET 57 200.000 28-07
VMGC 20 20.000 27-07
THACO 94 30.000 27-07
BIDIPHAR 27,5 30.000 27-07
SABECO 80 50.000 27-07
MLIG 3,3 100.000 27-07
SCBANK 4,4 100.000 27-07
OCB 5,5 200.000 27-07
VIBANK 14,5 50.000 27-07
FPTS 13 100.000 26-07
ABBANK 5,5 100.000 26-07
MSBANK 6 100.000 26-07
SCBANK 6 100.000 26-07
LVBANK 6 100.000 26-07
VMGC 22 100.000 26-07
VMGC 20 20.000 26-07
VTPO 24 30.000 26-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP