TIN BÁN Giá KL Thời gian
SIDC 10 100.000 11:48
MSBANK 2,4 300.000 11:29
THACO 100 20.000 9:29
BIDIPHAR 25 50.000 8:40
THACO 101 30.000 8:38
MSBANK 2,4 200.000 8:31
QUASUCO 81,5 15.000 2:19
THIBIDI 38 20.000 30-08
MSBANK 2,2 200.000 30-08
QUASUCO 81 100.000 30-08
DNMB 20 50.000 30-08
NASCO 36 296.000 13:48
SCBANK 4 50.000 12:56
EXIMLAND 4 50.000 12:34
PVCB 3,5 200.000 11:25
LVBANK 5,6 45.000 7:37
VPBANK 7,8 45.000 7:26
BIDIPHAR 26 25.000 7:23
OCB 4 30.000 7:0
VCBANK 4 30.000 6:58
TPBANK 6,5 500.000 30-08
VCBANK 5 50.000 30-08
ABBANK 4 1.000.000 30-08
PVCB 2 250.000 30-08
AGPP 41 35.000 30-08
EXIMLAND 4 200.000 30-08
VTPO 24 20.000 30-08
CTVT 12 50.000 30-08
VTGI 6,5 50.000 30-08
VTGI 6,5 50.000 30-08
MSBS 4 50.000 30-08
MBSC 5 100.000 30-08
ABBANK 4 30.000 30-08
ALTC 11,1 30.000 30-08
MSBANK 2,3 100.000 30-08
THACO 100 10.000 30-08
MSBANK 2,3 100.000 30-08
VTCD 19 5.000 29-08
THACO 100 20.000 29-08
SABECO 81 20.000 29-08
PPHC 17,5 30.000 29-08
VTGI 7,3 50.000 29-08
ABBANK 3,5 20.000 28-08
BVBANK 4 50.000 28-08
MSBANK 2 300.000 28-08
THACO 100 5.000 28-08
SCSC 40 15.000 27-08
LVBANK 5,7 60.000 27-08
PCC1 33,8 80.000 27-08
MSBANK 2,3 100.000 26-08
SCBANK 6 1.402 26-08
QUASUCO 81,5 20.000 25-08
QUASUCO 82 2.000 25-08
EVNLSG 6 1.000 25-08
VTCD 20 10.000 25-08
MLIG 3,2 100.000 24-08
QUASUCO 81 30.000 24-08
CTVT 12,8 10.000 24-08
PCC1 35,7 200.000 24-08
VTGI 7,5 100.000 24-08
THACO 99 30.000 23-08
MSBANK 2,3 100.000 23-08
BIDIPHAR 26 30.000 23-08
VNPH 17 50.000 23-08
PCC1 31,5 30.000 23-08
FTELECOM 48 3.000 22-08
VCSC 27 50.000 22-08
HDBANK 4,6 20.000 21-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
ABBANK 4,1 100.000 13:13
SCSC 40,2 20.000 12:49
VPBANK 8 50.000 12:44
BIDIPHAR 26 20.000 12:39
LVBANK 5,7 2.000.000 12:6
PCC1 35,5 200.000 11:53
THACO 99 50.000 11:43
MSBANK 2,5 60.000 11:40
PCC1 34,5 20.000 11:25
PCC1 35,5 50.000 11:23
BIDIPHAR 26 50.000 11:23
FPTS 11 50.000 11:21
LVBANK 5,6 180.000 11:13
EXIMLAND 4,2 50.000 11:6
PCC1 35,7 85.000 10:49
EXIMLAND 4,2 50.000 10:15
LVBANK 5,6 100.000 8:48
TCB 14,2 80.000 8:24
VTPO 29 25.000 7:4
SCSC 40,5 20.000 30-08
ABBANK 4 100.000 30-08
EXIMLAND 4 200.000 30-08
SCSC 40,5 30.000 30-08
VPBANK 8 200.000 30-08
MSBANK 2,5 300.000 30-08
SCSC 40,2 50.000 30-08
MSBANK 2,5 500.000 30-08
TCB 14 300.000 30-08
BBCC 24 50.000 30-08
FPTS 11 100.000 30-08
EXIMLAND 4 50.000 30-08
NHABECO 30 20.000 30-08
SGBANK 12 100.000 12:59
TCB 14,2 100.000 11:39
VPBANK 8,2 100.000 11:38
HABECO 43,5 20.000 11:28
VPBANK 8,2 200.000 9:19
ABBANK 4,5 200.000 8:34
NTIC 7 20.000 8:10
SCBANK 6 100.000 7:0
OCB 7 100.000 6:58
PVCB 4 100.000 6:49
TPBANK 9 500.000 30-08
LVBANK 6,5 100.000 30-08
ABBANK 5,5 100.000 30-08
PLASTIC4 8 50.000 30-08
FPTS 11 20.000 30-08
FPTS 13 100.000 30-08
BVBANK 6 100.000 30-08
VCBANK 7 100.000 30-08
VIBANK 16,5 100.000 30-08
VCBANK 5,8 200.000 30-08
VNPH 11 20.000 30-08
PCC1 35 300.000 30-08
THACO 99 50.000 30-08
VTPO 35 50.000 30-08
CTVT 14,5 100.000 30-08
VTGI 9 100.000 30-08
MSBS 5 500.000 30-08
MSBANK 3,5 100.000 30-08
BIDIPHAR 26,5 35.000 30-08
THACO 99 45.000 30-08
MBSC 5 300.000 30-08
EXIMLAND 5,5 100.000 30-08
PCC1 35,5 50.000 30-08
QUASUCO 81 30.000 30-08
EXIMLAND 2,5 30.000 30-08
EVNF 4 50.000 30-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP