TIN BÁN Giá KL Thời gian
SCSC 70 20.000 19-01
VTGI 9 25.000 19-01
TDQT 19,6 30.000 19-01
THACO 152 10.000 19-01
VNPD 12 10.000 19-01
EVNF 4 10.000 19-01
VTGI 9 20.000 19-01
TCB 22,5 20.000 19-01
VTGI 9,3 120.000 19-01
AGPP 42,5 100.000 19-01
VIDIPHA 36 20.000 19-01
TDQT 19,5 50.000 19-01
ASCH 64 20.000 19-01
TDQT 19,6 30.000 19-01
PETROLIMEX 38 9.000 19-01
SCSC 72 15.000 19-01
VIETJET 105 5.000 19-01
TPBANK 7,6 105.000 19-01
CTVT 19,5 45.000 19-01
VEAM 22 20.000 19-01
THACO 147 5.000 19-01
VEAM 22 50.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 20.000 19-01
PETROLIMEX 37,3 20.000 19-01
VIDIPHA 36,3 20.000 19-01
VTPO 51 50.000 19-01
ASCH 66 25.000 19-01
PETROLIMEX 38,2 7.300 19-01
VEAM 24 20.000 19-01
PYMEPHARCO 45 50.000 19-01
VTCD 27 22.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 600.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 35.000 19-01
PETROLIMEX 36,2 10.000 19-01
VIDIPHA 37,5 50.000 19-01
MSBANK 4 100.000 19-01
VIDIPHA 36 50.000 19-01
VEAM 21,5 50.000 19-01
VEAM 22 100.000 19-01
VNPH 19 10.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 20.000 19-01
EVNF 4,2 45.000 19-01
LVBANK 7,3 106.000 19-01
VPBANK 12,5 15.000 19-01
VIETJET 104 15.000 19-01
AGPP 42 18.000 19-01
ASCH 67 50.000 19-01
MINC 11 100.000 19-01
EXIMLAND 6 100.000 19-01
VEAM 20 100.000 19-01
PVCB 2 250.000 19-01
TCB 22,9 50.000 19-01
CTVT 19,2 20.000 19-01
MCMI 43 15.000 19-01
NASCO 36 7.000 15-01
PETROLIMEX 38,5 2.000 19-01
PETROLIMEX 38,5 10.000.000 19-01
ASCH 65 5.000 19-01
VTGI 9,1 868.000 18-01
NADYPHAR 36 10.000 18-01
TCB 23,5 50.000.000 18-01
VTGI 9,2 50.000 18-01
VTGI 9,3 100.000 18-01
SCSC 72 1.000 18-01
THACO 150 10.000 18-01
MIPEC 15 20.000 18-01
EVNF 3.900 42.000.000 18-01
VPBANK 13 100.000 18-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 36 500.000 19-01
PETROLIMEX 37,7 80.000 19-01
VEAM 22,5 35.000 19-01
VTPO 48 100.000 19-01
SCSC 71 50.000 19-01
TPBANK 7,3 900.000 19-01
VEAM 15 20.000 19-01
AGPP 41 50.000 19-01
PETROLIMEX 36 200.000 19-01
AGPP 41 55.000 19-01
PETROLIMEX 36,1 50.000 19-01
VPBANK 13 50.000 19-01
TCB 23 1.000.000 19-01
VEAM 22,5 100.000 19-01
PETROLIMEX 36 20.000 19-01
HDBANK 5,5 1.000.000 19-01
TCB 23 300.000 19-01
TCB 23 50.000 19-01
VEAM 22 40.000 19-01
PETROLIMEX 36 30.000 19-01
MSBANK 3 900.000 19-01
NASCO 35 20.000 19-01
THIBIDI 45 20.000 19-01
VPBANK 13 35.000 19-01
PPHC 18 25.000 19-01
THACO 152 8.000 19-01
VPBANK 13 600.000 19-01
PPHC 18 600.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 200.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 200.000 19-01
VPBANK 13 30.000 19-01
PTTR 15 50.000 19-01
ASCH 60 100.000 19-01
PPHC 18 50.000 19-01
ABBANK 4 100.000 19-01
PETROLIMEX 35 50.000 19-01
NASCO 35 900.000 19-01
ASCH 62 900.000 19-01
NASCO 35 700.000 19-01
TCB 23,5 500.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 200.000 19-01
TDQT 19 500.000 19-01
PETROLIMEX 36,3 350.000 19-01
VTPO 47,6 40.000 19-01
PTTR 15 200.000 19-01
NASCO 35 50.000 19-01
TDQT 18,5 900.000 19-01
CTCM 3 900.000 19-01
CTCM 3 200.000 19-01
VEAM 22,5 100.000 19-01
HDBANK 5,6 800.000 19-01
BTLI 10 900.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 500.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 100.000 19-01
EVNF 3,5 900.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 900.000 19-01
THIBIDI 45 900.000 19-01
THACO 147 50.000 19-01
THACO 147 10.000 19-01
VIDIPHA 37,5 868.000 19-01
PTTR 14,5 900.000 19-01
PETROLIMEX 37,5 868.000 19-01
PETROLIMEX 37,3 50.000 19-01
EVNF 3,5 700.000 19-01
TCB 23,5 80.000 19-01
PETROLIMEX 37 40.000 19-01
PETROLIMEX 36,5 20.000 19-01
TDQT 18,6 200.000 19-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP