TIN BÁN Giá KL Thời gian
QUASUCO 88,5 50.000 15:56
QUASUCO 88,5 30.000 10:58
MSFC 75 100.000 16:1
QUASUCO 87,5 20.000 9:12
MSFC 75 25.000.000 18:30
MSFC 75 25.000 28-07
MSFC 75 25.000 26-07
MSFC 80 2.000 07-07
MSFC 80 2.000 05-07
MSFC 80 2.000 04-07
QUASUCO 84 10.000 24-06
STAPIMEX 35 50.000 17-06
QUASUCO 85 20.000 12-06
DOCAM 15 20.000 10-06
MSFC 76 20.000 06-06
MSFC 77 20.000 29-05
QUASUCO 84 20.000 26-05
QUASUCO 106 20.000 24-05
MSFC 78 20.000 12-05
MSFC 80 25.000 05-05
MSFC 80 3.000 05-05
APFCO 63 20.000 04-05
QUASUCO 106 10.000 01-05
MSFC 76 30.000 22-04
QUASUCO 104 10.000 14-04
MCMI 28 50.000 14-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
QUASUCO 87 30.000 21:13
MCMI 30 50.000 24-07
QUASUCO 85 20.000 18-07
QUASUCO 87 30.000 17-07
NUTIFOOD 100 10.000 24-06
MCMI 29 50.000 24-06
QUASUCO 83 50.000 24-06
QUASUCO 84 10.000 20-06
NUTIFOOD 100 50.000 16-06
QUASUCO 83 50.000 15-06
CLMF 25 20.000 14-06
CTEF 15 20.000 10-06
QUASUCO 83 50.000 07-06
QUASUCO 83 100.000 07-06
QUASUCO 83 100.000 06-06
QUASUCO 85 100.000 06-06
QUASUCO 83 50.000 06-06
QUASUCO 105 50.000 30-05
QUASUCO 105 50.000 29-05
QUASUCO 105 100.000 26-05
QUASUCO 105 50.000 24-05
QUASUCO 105 30.000 23-05
QUASUCO 105 50.000 23-05
QUASUCO 105 30.000 18-05
QUASUCO 104 50.000 10-05
MSFC 77,5 50.000 30-04
QUASUCO 70 10.000 17-04
MSFC 77 50.000 15-04
QUASUCO 103 20.000 11-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP