TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5 20.000 14-06
OCB 4 30.000 20-05
OCB 4,8 60.000 10-05
OCB 4,9 50.000 10-05
OCB 4,5 30.000 23-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,5 200.000 27-07
OCB 5,5 50.000 24-07
OCB 7 100.000 22-07
OCB 5,5 100.000 17-07
OCB 7 100.000 15-07
OCB 5,5 30.000 16-06
OCB 5,5 50.000 14-06
OCB 7 100.000 13-06
OCB 5,5 500.000 08-06
OCB 7 100.000 04-06
OCB 5,5 200.000 30-05
OCB 7 100.000 24-05
OCB 5,5 50.000 13-05
OCB 5,5 100.000 12-05
OCB 7 100.000 07-05
OCB 6 100.000 23-04
OCB 5,2 100.000 22-04
OCB 6 100.000 10-04
OCB 5 100.000 06-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP