TIN BÁN Giá KL Thời gian
OCB 5,1 65.000 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
OCB 5,3 100.000 14-01
OCB 5,3 300.000 12-01
OCB 6,5 100.000 10-01
OCB 5 50.000 04-01
OCB 5,5 200.000 03-01
OCB 6 500.000 12-2016
OCB 6 100.000 12-2016
OCB 6 100.000 12-2016
OCB 6 100.000 11-2016
OCB 6 80.000 11-2016
OCB 6 100.000 11-2016
OCB 6 100.000 10-2016
OCB 6 10.000 10-2016
OCB 5,5 500.000 10-2016
OCB 6 100.000 10-2016
OCB 5 100.000 10-2016
OCB 6 100.000 10-2016
OCB 5,3 300.000 09-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP