TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 11 100.000 19-01
MINC 13 100.000 12-2016
MINC 18 500.000 12-2016
MINC 20 2.000.000 11-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
MINC 13 500.000 12-2016
MINC 18 500.000 11-2016
MINC 15 500.000 10-2016
MINC 11 500.000 10-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP