TIN BÁN Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 22 500.000 26-10
SIDC 9,7 30.000 26-10
EXIMLAND 4,5 50.000 26-10
THACO 93 30.000 26-10
ABBANK 3,7 50.000 26-10
QUASUCO 82,5 50.000 26-10
THACO 93 5.000 26-10
VTGI 6,5 20.000 26-10
PETROLIMEX 20 10.000 26-10
THACO 93 10.000 26-10
NVLC 50 50.000 26-10
THACO 93 10.000 26-10
PETROLIMEX 20 12.000 26-10
CTEF 19 50.000 26-10
TCB 18,8 50.000 26-10
VIDIPHA 28,5 20.000 26-10
VTEL 14 100.000 26-10
MSBANK 2 300.000 26-10
ABBANK 3,5 100.000 26-10
VSCO 25 50.000 26-10
DTMG 10 50.000 26-10
SCSC 49 10.000 26-10
YSKH 27,5 15.000 26-10
CTEF 18,5 15.000 26-10
LVBANK 6 55.000 26-10
VTPO 36,5 12.000 26-10
NABANK 4,5 100.000 26-10
VTGI 6,7 50.000 26-10
VEAM 17 50.000 26-10
VINATEXHCM 13 100.000 26-10
YSKH 27,5 20.000 26-10
EXIMLAND 4,4 30.000 26-10
PETROLIMEX 17 50.000 26-10
PVCB 3 250.000 26-10
BCFC 41 22.000 26-10
DALIMEX 15 1.000.000 26-10
TCB 18,5 50.000 26-10
PETROLIMEX 23 1.000 26-10
YSKH 28 20.000 26-10
THIBIDI 38,8 50.000 26-10
VPBANK 8,1 55.000 25-10
THIBIDI 39 15.000 24-10
SCSC 50 12.000 24-10
THACO 96 7.000.000 24-10
SCSC 49 10.000 23-10
VIDIPHA 28,5 10.000 23-10
THACO 93,5 3.000 23-10
PETROLIMEX 19,8 10.000 23-10
VTGI 6,3 50.000 22-10
TPBANK 6 500.000 22-10
ACV 22 100.000 21-10
BVBANK 5,5 7.400 21-10
ICAP 50 1.747.000 21-10
EVNF 4,3 42.300 21-10
VTPO 37 20.000 20-10
THACO 94 5.000 19-10
THIBIDI 39 30.000 19-10
SCID 9 100.000 18-10
SGBANK 8 50.000 18-10
FPTS 10,5 50.000 18-10
BIDIPHAR 26 100.000 18-10
SCSC 49 30.000 18-10
TCB 16,8 200.000 18-10
THACO 90 30.000 18-10
CTVT 12,8 50.000 18-10
SIDC 9,5 50.000 18-10
THIBIDI 39 30.000 18-10
PVCB 2 250.000 18-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
ACV 23,5 50.000 26-10
ACV 25 200.000 26-10
NVLC 50 200.000 26-10
TCB 19 200.000 26-10
PETROLIMEX 17 35.000 26-10
VPBANK 8,4 100.000 26-10
VTPO 35 25.000 26-10
THACO 96 50.000 26-10
LVBANK 6,5 700.000 26-10
VIDIPHA 28,5 200.000 26-10
SABECO 125 100.000 26-10
FPTOL 80 10.000 26-10
FTELECOM 49 50.000 26-10
VCSC 25,5 100.000 26-10
ABBANK 3,9 300.000 26-10
EXIMLAND 4,6 50.000 26-10
VTGI 6,5 100.000 26-10
THACO 94 30.000 26-10
VTPO 38 20.000 26-10
SCSC 52 20.000 26-10
VABANK 3,2 200.000 26-10
CTVT 12,9 100.000 26-10
VPBANK 8,3 200.000 26-10
VTPO 38 20.000 26-10
THACO 94 20.000 26-10
SABECO 125 20.000 26-10
VCSC 25,2 30.000 26-10
SCSC 50 20.000 26-10
LVBANK 6,1 300.000 26-10
VCSC 26 50.000 26-10
VCSC 25,5 50.000 26-10
VSCO 25 50.000 26-10
CTEF 16 50.000 26-10
SABECO 124 10.000 26-10
YSKH 26 20.000 26-10
STAPIMEX 33 50.000 26-10
EXIMLAND 4,6 30.000 26-10
DTMG 12 50.000 26-10
SABECO 120 10.000 26-10
SCSC 52 10.000 26-10
THACO 94 30.000 26-10
PETROLIMEX 18 30.000 26-10
VTPO 35 20.000 26-10
CTVT 12,8 30.000 26-10
SABECO 118 25.000 26-10
SABECO 125 30.000 26-10
NABANK 5 300.000 26-10
BVBANK 6 100.000 26-10
VSCO 27 300.000 26-10
DTMG 14 300.000 26-10
SCID 11 100.000 26-10
NASCO 22 25.000 26-10
FPTS 12,5 50.000 26-10
SONADEIZI 9 10.000 26-10
VCBANK 5,7 50.000 26-10
ABBANK 4 200.000 26-10
VIDIPHA 28,5 50.000 26-10
VTGI 5,8 50.000.000 26-10
VTCD 9.000 50.000.000 26-10
CTVT 13 30.000 26-10
VTPO 35 50.000.000 26-10
CTVT 13 50.000 26-10
TPBANK 8 500.000 26-10
FPTS 14 100.000 26-10
LVBANK 7 100.000 26-10
SCBANK 6 100.000 26-10
OCB 6 100.000 26-10
ABBANK 5 100.000 26-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP