TIN BÁN Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 41,2 25.000 19-02
HADUPHACO 45 15.000 19-02
PETROLIMEX 41,2 20.000 19-02
VIETJET 112 50.000 19-02
VPBANK 14 50.000 19-02
VEAM 22 50.000 19-02
AGPP 42,5 605.000 19-02
VIETJET 111 50.000 19-02
LVBANK 7,4 160.000 19-02
CTVT 19,8 20.000 19-02
VEAM 21,7 200.000 19-02
PETROLIMEX 41,8 10.000 19-02
PETROLIMEX 42 20.000 19-02
TDQT 18,8 10.000 19-02
PETROLIMEX 41,3 20.000 19-02
VTPO 54 40.000 19-02
VEAM 22,5 40.000 19-02
VTPO 53 30.000 19-02
PETROLIMEX 41,3 10.000 19-02
VIDIPHA 36,5 20.000 19-02
THACO 165 20.000 19-02
ASCH 67 40.000 19-02
TRAFUCO 19,5 20.000 19-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 19-02
PETROLIMEX 41,3 20.000 19-02
VPBANK 14,5 90.000 19-02
ABBANK 4,5 200.000 19-02
VNTT 4 15.000 19-02
PETROLIMEX 41 30.000 19-02
VTPO 54 70.000 19-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 19-02
PETROLIMEX 41 30.000 19-02
CTVT 20,1 10.000 19-02
VEAM 22,5 220.000 19-02
EXIMLAND 6,7 50.000 19-02
PETROLIMEX 41 20.000 19-02
PETROLIMEX 42 10.000 19-02
VIDIPHA 36 20.000 19-02
OCB 6,1 500.000 19-02
EXIMLAND 6,7 70.000 19-02
CTVT 20 20.000 19-02
FPTOL 160 19.000 19-02
ASCH 66 30.000 19-02
AGPP 42 100.000 19-02
THACO 160 5.000 19-02
LVBANK 7,5 25.000 19-02
PVCB 3 55.000 19-02
ASCH 67 15.000 19-02
VNPH 19 50.000 19-02
VICOTEX 17 50.000 19-02
ALSC 19 100.000 19-02
MINC 11 100.000 19-02
VNPE3 20 100.000 19-02
PHARBACO 12 50.000 19-02
TPBANK 7 500.000 19-02
DTMG 11 10.000 19-02
HDBANK 9 100.000 19-02
VNTT 5 50.000 19-02
SCSC 73 10.000 19-02
OCB 6,5 100.000 19-02
HDBANK 8,5 10.000 19-02
NABANK 4,5 100.000 19-02
VNTT 4 100.000 19-02
VTGI 8,5 100.000 19-02
MCMI 46 7.500 19-02
VTPO 52 100.000 19-02
INVESTCO 10 20.000 19-02
KISIMEX 25 20.000 19-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
VPBANK 14,5 35.000 19-02
LVBANK 7,5 180.000 19-02
CTVT 20 700.000 19-02
ALSC 22 20.000 19-02
TRAFUCO 20 890.000 19-02
ABBANK 4.200 100.000 19-02
VEAM 21,7 100.000 19-02
VPBANK 14 100.000 19-02
OCB 6 100.000 19-02
VIETJET 111 100.000 19-02
CTVT 20 50.000 19-02
BNH 30 50.000 19-02
PHARBACO 12 300.000 19-02
VIETJET 111 700.000 19-02
VNPE3 20 700.000 19-02
BNH 30 20.000 19-02
DUGACO 25 20.000 19-02
VNPE3 20 20.000 19-02
PHARBACO 12 10.000 19-02
PETROLIMEX 40,5 20.000 19-02
VEAM 22 700.000 19-02
CMID 16 900.000 19-02
ALSC 22 700.000 19-02
OCB 5,8 50.000 19-02
MINC 12,1 50.000 19-02
HDBANK 8 50.000 19-02
VPBANK 14 50.000 19-02
PETROLIMEX 40 50.000 19-02
ALSC 22 30.000 19-02
VTCD 26 20.000 19-02
CTVT 20 20.000 19-02
TDHC 39 100.000 19-02
VICOTEX 17,5 30.000 19-02
LVBANK 7,5 200.000 19-02
VTPO 50 30.000 19-02
HDBANK 8,1 100.000 19-02
TPBANK 7 900.000 19-02
CTVT 19,5 40.000 19-02
TCB 23 200.000 19-02
TRAFUCO 20 10.000 19-02
FPTOL 120 20.000 19-02
VTPO 50 30.000 19-02
PYMEPHARCO 50 50.000 19-02
TCB 23,5 100.000 19-02
CTVT 20 200.000 19-02
PETROLIMEX 41,5 20.000 19-02
TCB 23,5 700.000 19-02
TCB 24 50.000 19-02
PYMEPHARCO 50 700.000 19-02
VIGACO 20 700.000 19-02
MINC 10 700.000 19-02
TCB 24 200.000 19-02
ABBANK 4,3 500.000 19-02
VPBANK 14,5 500.000 19-02
LVBANK 7,5 900.000 19-02
BNH 12 900.000 19-02
CTVT 20 200.000 19-02
VNTT 3,9 900.000 19-02
VPBANK 14 900.000 19-02
BNH 12 50.000 19-02
TCB 24,5 300.000 19-02
VTPO 50 40.000 19-02
PETROLIMEX 41 20.000 19-02
TCB 23,5 200.000 19-02
THACO 160 20.000 19-02
CTVT 19,7 200.000 19-02
PETROLIMEX 41,5 40.000 19-02
HDBANK 8,1 50.000 19-02
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP