TIN BÁN Giá KL Thời gian
THIBIDI 38 20.000 16:13
MSBANK 2,2 200.000 15:52
QUASUCO 81 100.000 15:46
THACO 100 5.000 15:35
DNMB 20 50.000 15:5
THACO 100 20.000 12:54
THACO 100 10.000 9:58
PCC1 33,8 80.000 9:49
MSBANK 2,3 100.000 8:43
QUASUCO 81,5 15.000 2:19
TPBANK 6,5 500.000 21:56
ABBANK 3,5 20.000 20:28
BVBANK 4 50.000 20:28
MSBANK 2 300.000 20:26
PVCB 2 250.000 18:28
EXIMLAND 4 200.000 16:14
NASCO 36 30.000 13:48
VTCD 19 5.000 13:21
VTPO 24 20.000 13:1
CTVT 12 50.000 12:56
VTGI 6,5 50.000 12:50
SABECO 81 20.000 12:42
PPHC 17,5 30.000 12:40
VTGI 6,5 50.000 12:35
EXIMLAND 4 50.000 12:34
VTGI 7,3 50.000 12:31
MSBS 4 50.000 12:25
MBSC 5 100.000 11:48
ABBANK 4 30.000 10:54
SCSC 40 15.000 10:46
LVBANK 5,7 60.000 10:37
ALTC 11,1 30.000 10:37
MSBANK 2,3 100.000 10:28
LVBANK 5,6 45.000 7:37
VPBANK 7,8 45.000 7:26
BIDIPHAR 26 25.000 7:23
MSBANK 2,3 100.000 26-08
SCBANK 6 1.402 26-08
QUASUCO 81,5 20.000 25-08
QUASUCO 82 2.000 25-08
EVNLSG 6 1.000 25-08
VTCD 20 10.000 25-08
MLIG 3,2 100.000 24-08
QUASUCO 81 30.000 24-08
CTVT 12,8 10.000 24-08
PCC1 35,7 200.000 24-08
VTGI 7,5 100.000 24-08
THACO 99 30.000 23-08
MSBANK 2,3 100.000 23-08
BIDIPHAR 26 30.000 23-08
VNPH 17 50.000 23-08
PCC1 31,5 30.000 23-08
FTELECOM 48 3.000 22-08
VCSC 27 50.000 22-08
HDBANK 4,6 20.000 21-08
EXIMLAND 2,5 50.000 21-08
VTGI 6,5 50.000 21-08
PVCB 2 250.000 21-08
MLIG 3,3 100.000 21-08
THACO 100 10.000 21-08
PCC1 33,5 30.000 21-08
VNGAME 400 365.000 20-08
BVBANK 5,2 15.000 20-08
SGBANK 11 150.000 20-08
SGBANK 11,7 1.300.000 20-08
STAPIMEX 35 100.000 20-08
MSBANK 2,6 120.000 19-08
HDBANK 4,8 40.000 18-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
SCSC 40,5 20.000 16:50
ABBANK 4 100.000 16:44
EXIMLAND 4 200.000 16:11
SCSC 40,5 30.000 16:5
VPBANK 8 200.000 16:1
MSBANK 2,5 300.000 16:1
SCSC 40,2 50.000 15:57
MSBANK 2,5 500.000 15:57
TCB 14 300.000 15:34
BBCC 24 50.000 15:7
EXIMLAND 4 50.000 15:2
NHABECO 30 20.000 14:53
PCC1 35 300.000 13:22
THACO 99 50.000 13:20
ABBANK 4,1 100.000 13:13
VTGI 7,3 100.000 12:57
VTPO 23 30.000 12:53
THACO 99 30.000 12:51
THIBIDI 50 100.000 12:49
SCSC 40,2 20.000 12:49
LVBANK 5,6 100.000 12:46
VPBANK 8 50.000 12:44
SCSC 40,2 25.000 12:41
BIDIPHAR 26 20.000 12:39
THIBIDI 50 30.000 12:38
PCC1 35 50.000 12:36
FPTS 11 30.000 12:34
PCC1 35 50.000 12:27
BIDIPHAR 26 30.000 12:25
BIDIPHAR 26,5 35.000 12:12
THACO 99 45.000 12:4
PCC1 35,5 200.000 11:53
THACO 99 50.000 11:43
PCC1 35,5 85.000 11:43
PCC1 35,5 200.000 11:38
PCC1 34,5 20.000 11:25
BIDIPHAR 26 50.000 11:23
SCSC 40 20.000 11:11
EXIMLAND 4,2 50.000 11:6
PCC1 35,5 50.000 10:54
BIDIPHAR 25 50.000 10:30
LVBANK 5,6 180.000 10:23
QUASUCO 81 30.000 10:17
EXIMLAND 4,2 50.000 10:15
THIBIDI 49,5 100.000 10:7
PCC1 34,2 100.000 10:5
TCB 14 100.000 9:36
PCC1 35 100.000 8:58
LVBANK 5,6 100.000 8:48
VPBANK 8 100.000 8:48
VTPO 29 25.000 7:4
VCBANK 7 100.000 20:53
FTELECOM 50 50.000 20:52
PLASTIC4 8 50.000 20:51
VPBANK 9 100.000 20:31
FPTS 13 100.000 20:31
FPTS 11 20.000 19:47
VIBANK 16,5 100.000 16:8
VCBANK 5,8 200.000 16:5
VTPO 35 50.000 12:58
CTVT 14,5 100.000 12:54
HABECO 43 30.000 12:45
VTGI 9 100.000 12:28
MSBANK 2,3 50.000 12:23
MSBS 5 500.000 12:21
MSBANK 3,5 100.000 12:15
MBSC 5 300.000 11:42
TCB 14,2 100.000 11:39
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP