TIN BÁN Giá KL Thời gian
TRAFUCO 19,5 20.000 19-02
TRAFUCO 12 500.000 12-02
VNPD 12 10.000 20-01
BDHC 12 10.000 12-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
TRAFUCO 20 890.000 19-02
TRAFUCO 20 10.000 19-02
TRAFUCO 25 500.000 19-02
TRAFUCO 14 40.000 15-02
TRAFUCO 20 100.000 15-02
TRAFUCO 20 32.000 15-02
TRAFUCO 14 50.000 15-02
TRAFUCO 17 100.000 14-02
VNPD 7 20.000 14-02
TRAFUCO 20 500.000 12-02
TRAFUCO 17 900.000 12-02
BDHC 9 10.000 11-2016
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP