TIN BÁN Giá KL Thời gian
MINC 8 50.000 04-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
TIN MUA Giá KL Thời gian
BHVA 5 20.000 13-06
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP