Tin bán Giá KL Thời gian
MSBANK 2,2 200.000 24-08
QUASUCO 81 100.000 24-08
THACO 100 5.000 24-08
MLIG 3,2 100.000 24-08
THACO 100 20.000 24-08
QUASUCO 81,5 20.000 24-08
THACO 100 10.000 24-08
PCC1 33,8 80.000 24-08
MSBANK 2,3 100.000 24-08
ABBANK 3,5 20.000 24-08
BVBANK 4 50.000 24-08
MSBANK 2 300.000 24-08
EXIMLAND 4 200.000 24-08
MSBANK 2,3 100.000 24-08
QUASUCO 81 30.000 24-08
VTCD 19 5.000 24-08
VTPO 24 20.000 24-08
CTVT 12 50.000 24-08
VTGI 6,5 50.000 24-08
CTVT 12,8 10.000 24-08
SABECO 81 20.000 24-08
PPHC 17,5 30.000 24-08
VTGI 6,5 50.000 24-08
VTGI 7,3 50.000 24-08
MSBS 4 50.000 24-08
MBSC 5 100.000 24-08
ABBANK 4 30.000 24-08
SCSC 40 15.000 24-08
LVBANK 5,7 60.000 24-08
ALTC 11,1 30.000 24-08
Tin mua Giá KL Thời gian
LVBANK 5,6 100.000 24-08
THACO 99 50.000 24-08
BIDIPHAR 26,5 50.000 24-08
EXIMLAND 4 200.000 24-08
VPBANK 8 200.000 24-08
MSBANK 2,5 300.000 24-08
SCSC 40,2 50.000 24-08
MSBANK 2,5 500.000 24-08
TCB 14 80.000 24-08
TCB 14 300.000 24-08
EXIMLAND 4 50.000 24-08
PCC1 35 300.000 24-08
THACO 99 50.000 24-08
TCB 14 100.000 24-08
SGBANK 11 100.000 24-08
LVBANK 5,6 100.000 24-08
VTGI 7,3 100.000 24-08
SGBANK 11 100.000 24-08
VTPO 23 30.000 24-08
THACO 99 30.000 24-08
THIBIDI 50 100.000 24-08
MSBANK 2,5 100.000 24-08
LVBANK 5,6 100.000 24-08
SCSC 40,2 25.000 24-08
THIBIDI 50 30.000 24-08
PCC1 35 50.000 24-08
FPTS 11 30.000 24-08
PCC1 34,5 50.000 24-08
BIDIPHAR 26 30.000 24-08
BIDIPHAR 26,5 35.000 24-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.024 Số Investor: 238.246
Số quyền mua: 1.948