Tin bán Giá KL Thời gian
PPHC 21 50.000 23-09
PGBANK 7,2 500.000 23-09
EABANK 7,2 200.000 23-09
HAC 30 100.000 18-09
PVCB 4,1 200.000 8:48
LVBANK 7,4 120.000 8:43
SCID 12 100.000 23-09
PVSY 4 100.000 23-09
MBSC 6,5 100.000 17-09
EVNF 5,2 60.000 17-09
SABECO 72 1.000 9:21
MCMI 44 50.000 23-09
GATEXIM 600 1.850 22-09
SAPT 12 192.000 21-09
VNPD 7,5 9.800 21-09
HPTEP 20 100.000 19-09
ABBANK 6 3.000 18-09
MSBANK 4,9 11.400.000 17-09
QUASUCO 45,5 100.000 17-09
EABANK 7,2 30.000 16-09
CADIVI 33 4.000 16-09
MSBANK 5 10.985 16-09
GELEX 13 23.000 15-09
VNPD 8,5 9.800 15-09
BVBANK 12,5 3.000 15-09
BVBANK 12,5 3.000.000 15-09
PETROLIMEX 8,5 3.700 15-09
PGBANK 7,5 15.000 15-09
SCBANK 4,2 50.000 14-09
PBMN 20 20.000 14-09
Tin mua Giá KL Thời gian
HABECO 44 50.000 23-09
PVCB 4,5 200.000 23-09
QUASUCO 45 200.000 23-09
PPHC 19,8 50.000 23-09
VTGI 14 200.000 23-09
TCB 10 600.000 23-09
TCB 9,5 300.000 23-09
CADIVI 33,2 200.000 19-09
TCB 9,5 300.000 19-09
SABECO 71 100.000 19-09
ABBANK 5,4 100.000 19-09
CADIVI 33 50.000 18-09
PVCB 4,5 100.000 8:49
TCB 9,8 200.000 8:41
EVNF 5 50.000 8:41
VTGI 14,2 100.000 8:40
TPBANK 5 500.000 7:54
QUASUCO 45 100.000 7:22
TCB 10 100.000 7:21
PVCB 4,5 500.000 7:18
EVNF 5 30.000 7:17
SCID 13,5 100.000 23-09
PVSH 4 100.000 23-09
BDFC 26 100.000 23-09
TPBANK 6 100.000 23-09
PVSY 5 100.000 23-09
PPHC 19,5 50.000 23-09
SCID 13 200.000 23-09
VIBANK 12,7 100.000 23-09
FPTS 13,5 30.000 23-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.780
Số quyền mua: 1.948