Tin bán Giá KL Thời gian
MSBANK 3 50.000 30-07
PCC1 29,5 30.000 30-07
QUASUCO 88,5 50.000 30-07
CTVT 13,1 50.000 30-07
MSBANK 3,1 50.000 30-07
MLIG 4 100.000 30-07
SILICOM 10 67.500 30-07
QUASUCO 88,5 30.000 30-07
VIDIPHA 25 40.000 30-07
SIDC 10,5 200.000 30-07
VCBANK 4 30.000 30-07
VTGI 6,5 50.000 30-07
PVCB 2,5 250.000 30-07
MSBANK 2,5 50.000 30-07
ACV 23 20.000 30-07
PETROLIMEX 18 10.000 30-07
MSFC 75 100.000 30-07
VTGI 7,5 20.000 30-07
VPBANK 7,8 50.000 30-07
TPBANK 7,2 400.000 30-07
THACO 98 1.000 30-07
SCSC 39 20.000 30-07
THIBIDI 46,5 10.000 30-07
QUASUCO 87,5 20.000 30-07
MLIG 4 80.000 29-07
MSFC 75 25.000.000 29-07
BIDIPHAR 27,5 20.000 29-07
PCC1 29,5 50.000 29-07
PCC1 29 20.000 28-07
CTVT 13,1 50.000 28-07
Tin mua Giá KL Thời gian
VIBANK 15 100.000 0:4
THIBIDI 46 35.000 30-07
PCC1 30 35.000 30-07
VPBANK 8 45.000 30-07
THACO 95,2 30.000 30-07
VTPO 26 20.000 30-07
SGBANK 8,2 200.000 30-07
VPBANK 8 100.000 30-07
LVBANK 5,4 200.000 30-07
LVBANK 5,5 50.000 30-07
PCC1 30 100.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
SGBANK 8,2 100.000 30-07
LVBANK 5,2 100.000 30-07
SCSC 39 50.000 30-07
VTPO 24 20.000 30-07
MLIG 3,3 200.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
SABECO 80 20.000 30-07
LVBANK 5,4 90.000 30-07
PCC1 29,7 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
VPBANK 8 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
THIBIDI 46 50.000 30-07
PCC1 30 100.000 30-07
THACO 95 20.000 30-07
THACO 95 50.000 30-07
SCSC 39 20.000 30-07
THCE 2 100.000 30-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.022 Số Investor: 238.235
Số quyền mua: 1.948