Tin bán Giá KL Thời gian
THIBIDI 38 20.000 16:13
MSBANK 2,2 200.000 15:52
QUASUCO 81 100.000 15:46
THACO 100 5.000 15:35
DNMB 20 50.000 15:5
THACO 100 20.000 12:54
THACO 100 10.000 9:58
MSBANK 2,3 100.000 8:43
QUASUCO 81,5 15.000 2:19
VCBANK 5 50.000 20:23
ABBANK 4 1.000.000 20:19
PVCB 2 250.000 18:28
EXIMLAND 4 200.000 16:14
NASCO 36 30.000 13:48
VTCD 19 5.000 13:21
VTPO 24 20.000 13:1
SCBANK 4 50.000 12:56
CTVT 12 50.000 12:56
VTGI 6,5 50.000 12:50
SABECO 81 20.000 12:42
PPHC 17,5 30.000 12:40
VTGI 6,5 50.000 12:35
EXIMLAND 4 50.000 12:34
VTGI 7,3 50.000 12:31
MSBS 4 50.000 12:25
MBSC 5 100.000 11:48
ABBANK 4 30.000 10:54
ALTC 11,1 30.000 10:37
MSBANK 2,3 100.000 10:28
LVBANK 5,6 45.000 7:37
Tin mua Giá KL Thời gian
SCSC 40,5 20.000 16:50
ABBANK 4 100.000 16:44
EXIMLAND 4 200.000 16:11
SCSC 40,5 30.000 16:5
VPBANK 8 200.000 16:1
MSBANK 2,5 300.000 16:1
SCSC 40,2 50.000 15:57
MSBANK 2,5 500.000 15:57
TCB 14 300.000 15:34
BBCC 24 50.000 15:7
EXIMLAND 4 50.000 15:2
NHABECO 30 20.000 14:53
PCC1 35 300.000 13:22
THACO 99 50.000 13:20
ABBANK 4,1 100.000 13:13
VTGI 7,3 100.000 12:57
VTPO 23 30.000 12:53
THACO 99 30.000 12:51
THIBIDI 50 100.000 12:49
SCSC 40,2 20.000 12:49
LVBANK 5,6 100.000 12:46
VPBANK 8 50.000 12:44
SCSC 40,2 25.000 12:41
BIDIPHAR 26 20.000 12:39
THIBIDI 50 30.000 12:38
PCC1 35 50.000 12:36
FPTS 11 30.000 12:34
PCC1 35 50.000 12:27
BIDIPHAR 26 30.000 12:25
BIDIPHAR 26,5 35.000 12:12
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.024 Số Investor: 238.247
Số quyền mua: 1.948