Tin bán Giá KL Thời gian
SCSC 75 5.000 16:58
LVBANK 9,5 50.000 16:58
CTVT 29,5 20.000 16:36
TCB 29,8 200.000 16:7
VNPH 24,5 100.000 16:1
LVBANK 9,6 20.000 15:47
SGBANK 10,4 30.000 15:45
SGBANK 10,5 500.000 15:45
TPBANK 8,1 400.000 14:54
THACO 155 10.000 13:55
SCBANK 4,5 50.000 13:55
VEAM 22 100.000 13:49
EABANK 4,5 100.000 13:44
VTGI 10,6 50.000 13:39
LVBANK 9,6 50.000 13:35
TPBANK 8,2 500.000 12:59
VTGI 11 50.000 12:51
LVBANK 9,7 100.000 12:46
LVBANK 9,6 100.000 12:45
LVBANK 9,7 50.000 12:32
EABANK 3,8 100.000 12:24
ABBANK 5,6 100.000 11:49
SGBANK 10,4 580.000 11:32
VPBANK 28,6 100.000 11:14
LVBANK 9,7 100.000 11:13
SABETRAN 42 20.000 11:4
VEAM 22,5 15.000 10:35
TCB 30,5 100.000 10:33
TPBANK 8,3 200.000 9:38
HDBANK 11,8 580.000 9:38
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 31 500.000 17:40
VIGACO 30 30.000 17:2
NABANK 4 350.000 16:47
NSH 11,8 300.000 16:45
VPBANK 30,8 100.000 16:39
VPBANK 30,5 40.000 16:37
CTVT 28,2 50.000 16:36
VPBS 29,5 40.000 16:31
VPBANK 30,8 100.000 16:17
SCBANK 4,5 500.000 16:16
CTVT 28,1 50.000 16:5
CTVT 29,5 200.000 16:0
THACO 155 50.000 15:33
CTVT 27,5 50.000 15:31
CTVT 29,5 50.000 15:29
TCB 30,3 200.000 15:19
TCB 30 500.000 15:14
TCB 30 100.000 15:8
CTVT 28 10.000 15:4
ABBANK 5,7 1.000.000 14:53
THACO 152 30.000 14:52
SGBANK 10,7 800.000 14:44
VPBANK 28,5 430.000 14:37
THACO 140,3 50.000 14:37
TCB 30,3 500.000 14:37
TCB 30 800.000 14:34
HDBANK 11,8 401.000 14:32
TPBANK 8,2 300.000 14:32
THACO 152 40.000 14:22
VTGI 10,5 60.000 14:20
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.047 Số Investor: 238.489
Số quyền mua: 1.948