Tin bán Giá KL Thời gian
SCSC 50 12.000 23-10
SCSC 49 10.000 23-10
VIDIPHA 28,5 10.000 23-10
THACO 93,5 3.000 23-10
PETROLIMEX 20 10.000 23-10
CTEF 19 50.000 23-10
TCB 18,8 50.000 23-10
VIDIPHA 28,5 20.000 23-10
VPBANK 8,1 55.000 23-10
THIBIDI 39 15.000 23-10
SCSC 49 10.000 23-10
YSKH 27,5 15.000 23-10
CTEF 18,5 15.000 23-10
LVBANK 6 55.000 23-10
VTPO 36,5 12.000 23-10
NABANK 4,5 100.000 23-10
THACO 96 7.000.000 23-10
BCFC 41 22.000 23-10
PETROLIMEX 20 10.000 23-10
DALIMEX 15 1.000.000 23-10
TCB 18,5 50.000 23-10
PETROLIMEX 23 1.000 23-10
YSKH 28 20.000 23-10
THIBIDI 38,8 50.000 23-10
VTGI 6,3 50.000 22-10
TPBANK 6 500.000 22-10
ACV 22 100.000 21-10
BVBANK 5,5 7.400 21-10
ICAP 50 1.747.000 21-10
EVNF 4,3 42.300 21-10
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 8,3 80.000 23-10
SCSC 50 25.000 23-10
TCB 18 180.000 23-10
THACO 94 15.000 23-10
DTMG 10 10.000 23-10
ACV 23,5 50.000 23-10
ACV 25 200.000 23-10
NVLC 50 200.000 23-10
TCB 19 200.000 23-10
PETROLIMEX 17 35.000 23-10
VTPO 35 25.000 23-10
THACO 96 50.000 23-10
LVBANK 6,5 700.000 23-10
VTPO 35 20.000 23-10
VPBANK 8,3 100.000 23-10
CTVT 12,9 100.000 23-10
VPBANK 8,3 200.000 23-10
SCSC 50 20.000 23-10
VCSC 25 50.000 23-10
VSCO 25 50.000 23-10
FPTS 12 100.000 23-10
SABECO 118 20.000 23-10
VPBANK 8,2 100.000 23-10
SCSC 50 20.000 23-10
BVBANK 4,2 20.000 23-10
FPTOL 80 20.000 23-10
YSKH 26 50.000 23-10
THACO 94 30.000 23-10
VTPO 35 20.000 23-10
CTVT 12,8 30.000 23-10
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.034 Số Investor: 238.275
Số quyền mua: 1.948