Tin bán Giá KL Thời gian
PVCB 4 200.000 30-04
PVCB 4,1 50.000 30-04
ACV 18,5 50.000 30-04
THIBIDI 40 15.000 30-04
PHARBACO 9 20.000 30-04
PVCB 4,3 300.000 30-04
HVN 23 20.000 30-04
PPHC 18 20.000 30-04
VTGI 8,1 100.000 30-04
VPBANK 7,9 100.000 30-04
ACV 18,2 100.000 30-04
ACV 18,5 50.000 30-04
ACV 18,2 50.000 30-04
THACO 76 10.000 30-04
THACO 72 20.000 30-04
ACV 18 80.000 30-04
VTGI 8,3 50.000 30-04
ACV 18,8 50.000 30-04
MSBANK 3,3 50.000 30-04
VPBANK 7,9 30.000 30-04
PPHC 18 20.000 30-04
VPBANK 7,8 30.000 29-04
TCB 11,2 20.000 29-04
TCB 10,5 20.000 30-04
EABANK 3,5 100.000 30-04
APFCO 63 20.000 30-04
MSFC 80 25.000 30-04
PVCB 3,2 30.000 30-04
LVBANK 4,5 50.000 30-04
EABANK 2,9 25.000 30-04
Tin mua Giá KL Thời gian
TCB 11,5 20.000 30-04
ABBANK 4,3 100.000 30-04
ACV 19,5 50.000 30-04
ABBANK 4,4 30.000 30-04
MSBANK 3,5 100.000 30-04
VPBANK 8,1 100.000 30-04
VPBANK 8,2 100.000 30-04
PCC1 42,5 50.000 30-04
ABBANK 4,4 100.000 30-04
SCSC 36 50.000 30-04
SABECO 82 50.000 30-04
THACO 74,5 30.000 30-04
CTVT 12,5 50.000 30-04
VCSC 36,2 80.000 30-04
EABANK 4,1 200.000 30-04
FTELECOM 48 20.000 30-04
ABBANK 4,4 200.000 30-04
SCSC 33 20.000 30-04
THACO 81 20.000 30-04
PCC1 42 50.000 30-04
CTVT 13 30.000 30-04
VCSC 36 50.000 30-04
PCC1 42,5 50.000 30-04
CTVT 13 100.000 30-04
THACO 81 20.000 30-04
THACO 80 50.000 30-04
THACO 81 15.000 30-04
PCC1 42 50.000 30-04
THACO 81,5 100.000 30-04
THACO 81 30.000 30-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.018 Số Investor: 238.098
Số quyền mua: 1.948