Tin bán Giá KL Thời gian
FTELECOM 42 10.000 01-10
QUASUCO 70 50.000 29-09
THACO 43 10.000 28-09
VPBANK 9,3 200.000 24-09
HVN 22 100.000 24-09
VTGI 11,2 50.000 23-09
FPTS 12 20.000 23-09
ACV 22 50.000 23-09
KAD 10,5 50.000 23-09
KPF 11,5 20.000 17-09
AGPP 60 20.000 17-09
THIBIDI 21 50.000 17-09
SABECO 78 50.000 17-09
CTVT 11 30.000 17-09
THACO 44 5.000 17-09
NCSC 39 4.500 03-10
BCFC 37 12.000 01-10
LVBANK 5,8 100.000 01-10
VIDIPHA 21 20.000 01-10
QUASUCO 70,8 12.000 01-10
FTELECOM 42 5.000 30-09
CIC8 2 100.000 28-09
VPBANK 9,2 20.000 24-09
ACV 21 50.000 24-09
HVN 22 60.000 24-09
QUASUCO 71 30.000 24-09
ABBANK 4,3 100.000 23-09
ACV 22 50.000 23-09
NCSC 41 30.000 23-09
TNIP 18,5 25.000 22-09
Tin mua Giá KL Thời gian
CTVT 11 50.000 01-10
SABECO 80 200.000 01-10
SABECO 80 300.000 01-10
VPBANK 10,5 100.000 01-10
FPTOL 43 20.000 30-09
PVCB 4,7 300.000 30-09
VTPO 18,2 20.000 30-09
VTPO 18 20.000 30-09
THACO 42 10.000 30-09
SABECO 80 200.000 30-09
QUASUCO 71 50.000 30-09
CTVT 11,2 100.000 30-09
VPBANK 10 300.000 28-09
THIBIDI 22 50.000 28-09
CTVT 11 50.000 25-09
HVN 22 100.000 25-09
HVN 22 100.000 25-09
SABECO 80 100.000 25-09
QUASUCO 71 200.000 25-09
QUASUCO 71 100.000 24-09
CTVT 11 100.000 24-09
ACV 22 100.000 23-09
VABANK 4 300.000 23-09
VABANK 4 100.000 23-09
CTVT 11 100.000 23-09
ACV 22 100.000 23-09
THIBIDI 22 30.000 23-09
PVCB 4,7 300.000 23-09
SABECO 79 100.000 23-09
VIETBANK 4 500.000 22-09
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.997 Số Investor: 237.653
Số quyền mua: 1.948