Tin bán Giá KL Thời gian
CTVT 11,3 100.000 24-04
PPHC 22 30.000 24-04
EXIMLAND 4 10.000 24-04
DPN 10,5 50.000 24-04
PPHC 24 50.000 24-04
VPBANK 9,3 1.000.000 24-04
THACO 31 20.000 24-04
VABANK 3,7 50.000 24-04
UNICONS 45 16.000 24-04
HESC 12 2.800 24-04
MTS 9 20.000 24-04
QUASUCO 53 30.000 24-04
FAHASA 15 20.000 24-04
HIPC 20 10.000 24-04
KAD 10,5 10.000 24-04
NABANK 8,1 50.000 24-04
PPHC 25 100.000 23-04
PPHC 22 30.000 23-04
VTGI 16,2 50.000 23-04
APFCO 43 30.000 23-04
SGBANK 9,5 1.550.000 22-04
NABANK 7,6 300.000 22-04
EABANK 4,8 300.000 22-04
SGBANK 11 50.000 22-04
QHHC 29 30.000 22-04
LVBANK 7 25.000 22-04
PCC1 30 20.000 22-04
MTS 9 100.000 22-04
DPN 10,5 30.000 22-04
CTVT 9,5 50.000 22-04
Tin mua Giá KL Thời gian
VPBANK 9,3 100.000 24-04
SABECO 76,5 300.000 24-04
THACO 31,5 50.000 24-04
QUASUCO 63 200.000 24-04
ABBANK 5,3 100.000 24-04
SGBANK 10,5 50.000 24-04
THACO 30 100.000 24-04
FPTS 13,7 100.000 24-04
CTVT 12 200.000 24-04
SABECO 74 100.000 24-04
CTVT 12 300.000 24-04
CTVT 11,5 100.000 24-04
THACO 31,5 20.000 24-04
PNBANK 10 50.000 24-04
CTVT 12 500.000 24-04
SGBANK 10,7 100.000 24-04
PGBANK 11,2 100.000 24-04
VIBANK 11,6 50.000 24-04
PCC1 30 20.000 24-04
KLBANK 7,8 200.000 24-04
PNBANK 8.100 20.000 24-04
VNAI 8,5 50.000 24-04
UNICONS 39,5 30.000 22-04
NABANK 7,9 80.000 8:21
NABANK 7,9 90.000 24-04
NABANK 7,5 40.000.000 23-04
SGBANK 9,8 100.000 23-04
NABANK 7,5 100.000 23-04
VTEX 11,6 100.000 23-04
APA 12 100.000 22-04
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.980 Số Investor: 237.306
Số quyền mua: 1.948