Tin bán Giá KL Thời gian
NABANK 5,3 100.000 23-07
TCB 9,5 300.000 23-07
THIBIDI 22 11.000 13:15
BLIC 8,5 35.000 13:8
PVCB 4,3 200.000 11:45
PVCB 4,2 100.000 11:27
QP26 14 10.000 10:17
VTGI 12,8 20.000 9:51
PVCB 4,3 100.000 7:38
BFIC 3 100.000 23-07
PVFCI 3 100.000 23-07
CAVICOB 4 100.000 23-07
TVSC 7 100.000 23-07
HANAKA 5 100.000 23-07
NNIG 7 100.000 23-07
CTIN 10 100.000 23-07
PVFI 4 100.000 23-07
BIANFISHCO 5 100.000 23-07
MSBANK 4,5 100.000 23-07
BVBANK 5 100.000 23-07
PETROWACO 5 100.000 23-07
EXIMLAND 4 100.000 23-07
SDFC 6 100.000 23-07
TCSC 4 100.000 23-07
BLIC 7 100.000 23-07
FTELECOM 37 50.000 23-07
SCBANK 4,3 100.000 23-07
PBMN 17 100.000 23-07
PGBANK 8 100.000 23-07
SGBANK 5,2 100.000 23-07
Tin mua Giá KL Thời gian
LVBANK 8 300.000 12:46
ABBANK 5,5 200.000 12:37
VTEC 26 50.000 12:35
OCB 6,2 200.000 12:23
PETROLIMEX 9 200.000 12:12
BLIC 8 100.000 11:40
VTGI 13 500.000 10:35
MLIG 2,5 20.000 10:22
NABANK 5,5 200.000 9:36
VTGI 13,2 150.000 9:11
HABECO 44 50.000 23-07
VTGI 12,8 100.000 23-07
PVCB 4,6 200.000 23-07
HABECO 44,5 100.000 23-07
MSFC 65 200.000 23-07
CADIVI 29,5 50.000 23-07
ABBANK 5,5 200.000 23-07
PNBANK 9,7 100.000 23-07
SGBTB 19 200.000 23-07
BDFC 21,5 100.000 23-07
AGPP 69 100.000 23-07
PPHC 19 100.000 23-07
SABECO 69 100.000 23-07
BDFC 21 10.000 23-07
BDFC 21,5 500.000 23-07
VTGI 12,8 100.000 11:50
EVNF 5 50.000 11:49
TCB 10 100.000 11:44
FPTOL 47 100.000 11:33
PVCB 5 100.000 11:25
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.948 Số Investor: 236.623
Số quyền mua: 1.948