Tin bán Giá KL Thời gian
TPBANK 5 100.000 28-08
PCC1 17,7 20.000 28-08
VTGI 13,2 30.000 28-08
LVBANK 6 50.000 28-08
QUASUCO 67,5 30.000 28-08
VTEX 12,5 30.000 28-08
VPBANK 9,5 8.000 28-08
VTGI 13,5 20.000 28-08
MSBANK 3,5 8.000 28-08
THACO 43 10.000 28-08
NABANK 7 100.000 28-08
MSFC 75 50.000 28-08
LVBANK 5,5 100.000 28-08
MSBANK 2,5 100.000 28-08
AVGC 62 3.000.000 27-08
CTVT 11,8 15.590 28-08
VAC 21 12.000 28-08
VTGI 16 2.800 27-08
VTGI 16 2.800 27-08
AVGC 60,5 10.000 26-08
MSFC 85 1.000 26-08
LVBANK 6,3 500.000 26-08
EABANK 3,2 100.000 25-08
PCC1 28 30.000 25-08
THACO 51 5.000 24-08
EVNLSG 10 6.000 24-08
EVNF 10 50.000 24-08
DPN 11 22.000 23-08
PPHC 20 50.000 23-08
VTEC 35,5 8.000 23-08
Tin mua Giá KL Thời gian
PPHC 20 70.000 28-08
FPTOL 43 20.000 28-08
PVCB 4,7 500.000 28-08
SCSC 17 30.000 28-08
SCBANK 4,2 200.000 28-08
PVCB 4,7 200.000 28-08
TPBANK 8 100.000 28-08
VPBANK 10,5 100.000 28-08
VCSC 23 50.000 28-08
VTEC 36 100.000 28-08
SCSC 17,5 100.000 28-08
PVCB 5,5 100.000 28-08
PPHC 21 100.000 28-08
AVGC 62 100.000 28-08
HACHIBA 21 50.000 28-08
HACHIBA 21 200.000 28-08
MSBANK 3,8 100.000 28-08
CTVT 12 100.000 28-08
HABECO 42,5 20.000 28-08
VCSC 23 50.000 28-08
QUASUCO 67 50.000 28-08
VPBANK 10 100.000 28-08
HABECO 42,5 15.000 28-08
FPTOL 43,5 50.000 28-08
NABANK 8 100.000 28-08
SGBANK 10 100.000 28-08
MSBANK 3,6 30.000 28-08
LVBANK 7 100.000 28-08
MSBANK 3,8 100.000 28-08
VNPD 11,5 100.000 28-08
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.995 Số Investor: 237.589
Số quyền mua: 1.948