Tin bán Giá KL Thời gian
TNC1 15 200.000 27-03
ACM 10,5 50.000 27-03
VABANK 4 300.000 27-03
ACM 10,2 100.000 27-03
ACM 10,3 50.000 27-03
HDBANK 6,5 500.000 27-03
DPN 11 50.000 27-03
EABANK 5,2 300.000 27-03
KAD 11,3 50.000 27-03
KPF 10,7 50.000 27-03
PVCFC 15 20.000 27-03
ACM 10,2 50.000 27-03
EABANK 5,2 50.000 27-03
VABANK 3,8 50.000 27-03
EABANK 5,2 200.000 27-03
ACM 10,5 100.000 27-03
KPF 10,5 100.000 27-03
TCB 9,2 100.000 27-03
PTC 15 10.000 27-03
SABECO 71,5 5.000 27-03
VPBANK 9,1 12.000 27-03
THACO 26 10.000 27-03
MBSC 6,5 11.000.000 27-03
MLIG 3 200.000 26-03
FDG 200 300.000 26-03
FAHASA 3.000 200.000 26-03
HVA 12 50.000 26-03
VCBANK 7 50.000 26-03
BADAPLAST 2.000 2.000.000 26-03
MHBANK 8 100.000 26-03
Tin mua Giá KL Thời gian
QUASUCO 57,5 100.000 7:3
VTGI 16,3 50.000 27-03
VIGACO 20 100.000 27-03
VTEC 33 50.000 27-03
SGBANK 9,6 100.000 27-03
ACM 10,5 50.000 27-03
THACO 29 50.000 27-03
THACO 29 50.000 27-03
CTCM 2,5 100.000 27-03
HABECO 45 50.000 27-03
PGBANK 8,3 500.000 27-03
THACO 30 50.000 27-03
QUASUCO 57 100.000 27-03
SABECO 76 500.000 27-03
THACO 29 200.000 27-03
KPF 10,2 100.000 27-03
PGBANK 8,2 50.000 27-03
ABBANK 5,4 100.000 27-03
SABECO 76 300.000 27-03
MINC 6 50.000 27-03
SABECO 76 500.000 27-03
CTCM 2,5 100.000 27-03
EVNF 5 50.000 27-03
QUASUCO 57 50.000 27-03
EVNF 5 50.000 27-03
VTPO 12 200.000 27-03
EVNF 5 200.000 27-03
QUASUCO 56 100.000 27-03
PGBANK 8,2 160.000 27-03
HABECO 45 60.000 27-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.971 Số Investor: 237.227
Số quyền mua: 1.948