Tin bán Giá KL Thời gian
MSFC 77 20.000 27-05
PCC1 45,5 50.000 27-05
ACV 21,8 100.000 27-05
VCSC 41,5 20.000 27-05
ACV 21,3 50.000 27-05
PCC1 45,7 30.000 27-05
EVNLSG 6 20.000 27-05
THIBIDI 47,5 20.000 27-05
ACV 21 200.000 26-05
PCC1 46 100.000 26-05
ACV 21,5 100.000 27-05
HABECO 40 20.000 27-05
PVCB 3,9 50.000 27-05
PCC1 46 20.000 27-05
THIBIDI 47 20.000 27-05
THIBIDI 45 20.000 26-05
PVCB 2,5 250.000 26-05
VTGI 7 50.000 26-05
VPBANK 7 250.000 26-05
VIETJET 55 35.000 26-05
VTGI 8,2 100.000 26-05
VPBANK 7,6 20.000 26-05
PCC1 46 5.000 26-05
QUASUCO 84 20.000 26-05
TCB 11,8 1.000.000 26-05
THIBIDI 41 60.000 26-05
SGBANK 6,4 50.000 26-05
THACO 86 20.000 25-05
ACV 21 200.000 25-05
PCC1 46,5 10.000 25-05
Tin mua Giá KL Thời gian
FPTOL 44 50.000 27-05
FTELECOM 47 20.000 27-05
CTVT 13,6 50.000 27-05
ACV 22 100.000 27-05
PCC1 46,5 20.000 27-05
SCSC 37 20.000 27-05
THIBIDI 47 30.000 27-05
THIBIDI 47,5 100.000 27-05
ASCH 15 20.000 27-05
ACV 21,9 200.000 27-05
CTVT 13,5 100.000 27-05
CTVT 13 20.000 27-05
QUASUCO 105 50.000 27-05
THIBIDI 47 20.000 27-05
ACV 22 100.000 27-05
THIBIDI 47,5 50.000 27-05
CTVT 13,5 50.000 27-05
OCB 5,5 200.000 27-05
CTVT 13,5 50.000 27-05
SGBANK 6,5 100.000 26-05
EABANK 4,6 200.000 26-05
THIBIDI 48 100.000 26-05
ACV 21,5 20.000 26-05
ACV 21,8 100.000 26-05
VIETJET 55 200.000 26-05
QUASUCO 105 100.000 26-05
FTELECOM 47 10.000 26-05
CTVT 13,5 100.000 26-05
THIBIDI 47,5 50.000 26-05
ACV 21,7 200.000 26-05
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.018 Số Investor: 238.166
Số quyền mua: 1.948