Tin bán Giá KL Thời gian
TCB 28,5 1.000.000 26-03
TCB 28 10.000 26-03
VEAM 23,8 25.000 26-03
AGPP 55,5 5.000 26-03
VEAM 24,5 50.000 26-03
HDBANK 9 80.000 26-03
TCB 27,6 300.000 26-03
DESCON 16 15.000 26-03
TCB 27 500.000 26-03
AGPP 54,5 20.000 26-03
CTVT 28 30.000 26-03
PETROLIMEX 49 30.000 26-03
VPBANK 19,5 50.000 26-03
TDQT 15 10.000 26-03
NSH 12,5 50.000 26-03
VPBANK 20 20.000 26-03
SPT 10 25.000 26-03
PETROLIMEX 49,5 20.000 26-03
AGPP 55,5 20.000 26-03
CTVT 30,5 20.000 26-03
VEAM 25,2 650.000 26-03
VPBANK 20 25.000 26-03
AGPP 57 350.000 26-03
VPBANK 20 90.000 26-03
VTGI 11,8 50.000 26-03
SABETRAN 60 10.000 26-03
THACO 176 40.000 26-03
THACO 175 10.000 26-03
OCB 7 50.000 26-03
VPBANK 19,8 20.000 26-03
Tin mua Giá KL Thời gian
TPBANK 8,2 50.000 26-03
VIETBANK 5 20.000 26-03
DESCON 15 30.000 26-03
OCB 6,7 40.000 26-03
VPBANK 18,5 100.000 26-03
OCB 6,8 200.000 26-03
TCB 26,8 18.000 26-03
PETROLIMEX 49 100.000 26-03
VTGI 12 200.000 26-03
CTVT 30 500.000 26-03
VPBANK 19,8 200.000 26-03
VTPO 53 20.000 26-03
VPBANK 19 18.000 26-03
CTVT 30 200.000 26-03
VPBANK 19,5 250.000 26-03
TCB 26,5 100.000 26-03
VPBANK 18,5 50.000 26-03
PPFC 20 50.000 26-03
VPBANK 19,8 100.000 26-03
LVBANK 9 50.000 26-03
TCB 27 100.000 26-03
EVNF 4 800.000 26-03
VTGI 13 50.000 26-03
CTVT 28,7 100.000 26-03
EXIMLAND 7,5 50.000 26-03
THACO 178 50.000 26-03
AGPP 58 20.000 26-03
CTVT 31,5 50.000 26-03
VTGI 12 100.000 26-03
VPBANK 20,5 50.000 26-03
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.042 Số Investor: 238.443
Số quyền mua: 1.948