Tin bán Giá KL Thời gian
AVGC 50,6 100.000 0:40
LVBANK 6,3 200.000 30-07
OCB 4 170.000 30-07
VTGI 13,5 50.000 30-07
MTS 8,7 50.000 30-07
PCC1 34 30.000 29-07
AVGC 55 20.000 29-07
EABANK 5,1 200.000 29-07
VTGI 13,5 30.000 29-07
SCBANK 4 200.000 30-07
AGPP 60 10.000 30-07
NABANK 7,4 100.000 30-07
SGBANK 8,8 100.000 30-07
VABANK 3,5 100.000 30-07
VTGI 13,5 200.000 30-07
VTGI 13,5 50.000 30-07
DPN 10,5 20.000 30-07
MTS 8,2 100.000 30-07
VIDIPHA 25 220.000 30-07
AVGC 50 5.000 30-07
LVBANK 6,4 200.000 29-07
VABANK 3,6 100.000 29-07
VABANK 3,6 100.000 29-07
AVGC 50,5 18.000 29-07
NABANK 7,4 50.000 29-07
EABANK 4,9 60.000 29-07
EVNF 4,8 4.000 30-07
EVNF 4,8 4.000 30-07
MSBANK 3.500 4.033.000 29-07
BVBANK 7 3.400 29-07
Tin mua Giá KL Thời gian
FTELECOM 45 30.000 30-07
THACO 45 20.000 30-07
VTEC 35 50.000 30-07
FTELECOM 45 10.000 30-07
FPTF 45 10.000 30-07
MSFC 75 40.000 30-07
VPBANK 10 300.000 30-07
THACO 44 50.000 30-07
THACO 45 10.000 30-07
ALTC 12 100.000 30-07
VIBANK 14,5 100.000 30-07
SGBANK 9,2 100.000 30-07
VTEC 34,5 200.000 30-07
PGBANK 13 100.000 29-07
ALTC 11 50.000 29-07
THACO 44 20.000 29-07
THACO 42 30.000 29-07
VPBANK 9,7 100.000 29-07
NABANK 7,6 50.000 29-07
HABECO 43 50.000 30-07
OCB 5,4 100.000 30-07
PVCB 4,8 100.000 30-07
VPBANK 9,5 50.000 30-07
PGBANK 13 50.000 30-07
PCC1 27 50.000 30-07
VNPD 10,5 20.000 30-07
FPTS 15,5 100.000 30-07
VNPD 12 100.000 30-07
TPBANK 8 100.000 30-07
CTVT 14,5 100.000 30-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.992 Số Investor: 237.526
Số quyền mua: 1.948