Tin bán Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 22 500.000 17:10
SIDC 9,7 30.000 16:56
EXIMLAND 4,5 50.000 16:52
THACO 93 30.000 16:49
ABBANK 3,7 50.000 16:33
QUASUCO 82,5 50.000 14:56
THACO 93 5.000 14:49
VTGI 6,5 20.000 14:47
VICOQT 20 50.000 14:8
THACO 93 10.000 12:52
NVLC 50 50.000 11:41
THACO 93 10.000 11:39
PETROLIMEX 20 12.000 11:33
VTGI 6,5 30.000 11:13
CTVT 13 30.000 10:46
THACO 93,5 4.000 10:44
THACO 93,5 3.000 9:47
VTEL 14 100.000 9:31
VPBANK 8,1 25.000 18:53
VTGI 6,7 50.000 15:1
CTVT 13 25.000 14:47
EXIMLAND 7,2 450.000 14:18
VEAM 17 50.000 14:12
VINATEXHCM 13 100.000 13:56
YSKH 27,5 20.000 13:46
THACO 94 20.000 13:15
EXIMLAND 4,4 30.000 12:40
PETROLIMEX 17 50.000 12:13
PVCB 3 250.000 12:12
FPTOL 100 18.000 11:7
Tin mua Giá KL Thời gian
PETROLIMEX 18 25.000 20:7
VPBANK 8,4 100.000 17:45
VIDIPHA 28,5 200.000 17:9
SABECO 125 100.000 17:7
FPTOL 80 10.000 17:5
FTELECOM 49 50.000 17:3
VCSC 25,5 100.000 17:2
ABBANK 3,9 300.000 16:58
EXIMLAND 4,6 50.000 16:47
VTGI 6,5 100.000 16:45
THACO 94 30.000 16:45
VTPO 38 20.000 16:42
SCSC 52 20.000 16:39
VABANK 3,2 200.000 16:20
VTPO 38 20.000 15:38
SCSC 50 25.000 15:29
THACO 94 20.000 15:17
SABECO 125 20.000 15:9
VCSC 25,2 30.000 15:6
SCSC 52,5 20.000 15:4
LVBANK 6,1 300.000 14:59
VCSC 25,5 50.000 14:35
EXIMLAND 5 100.000 14:31
CTEF 16 50.000 14:28
SABECO 124 10.000 14:27
THACO 94 15.000 13:13
YSKH 26 20.000 12:32
SABECO 125 30.000 12:24
STAPIMEX 33 50.000 11:32
EXIMLAND 4,6 30.000 11:30
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.035 Số Investor: 238.279
Số quyền mua: 1.948