Tin bán Giá KL Thời gian
VTGI 9 25.000 20-01
THACO 151 10.000 20-01
TDQT 19,6 30.000 20-01
THACO 152 10.000 20-01
AGPP 42,2 50.000 20-01
VNPD 12 10.000 20-01
EVNF 4 10.000 20-01
VTGI 9 20.000 20-01
TCB 22,5 20.000 20-01
VTGI 9,3 120.000 20-01
AGPP 42,5 100.000 20-01
VIDIPHA 36 20.000 20-01
TDQT 19,5 50.000 20-01
ASCH 64 20.000 20-01
TDQT 19,6 30.000 20-01
PETROLIMEX 38 9.000 20-01
SCSC 72 15.000 20-01
VIETJET 105 5.000 20-01
CTVT 19,5 45.000 20-01
VEAM 22 20.000 20-01
THACO 147 5.000 20-01
VEAM 22 50.000 20-01
PETROLIMEX 37,5 20.000 20-01
PETROLIMEX 37,3 20.000 20-01
VIDIPHA 36,3 20.000 20-01
VTPO 51 50.000 20-01
PETROLIMEX 38,2 7.300 20-01
VEAM 24 20.000 20-01
PYMEPHARCO 45 50.000 20-01
THACO 150 30.000 20-01
Tin mua Giá KL Thời gian
AGPP 41 20.000 20-01
PETROLIMEX 37,7 80.000 20-01
VEAM 22,5 35.000 20-01
HDBANK 5,8 200.000 20-01
VTPO 48 100.000 20-01
PETROLIMEX 38 50.000 20-01
VEAM 22 50.000 20-01
SCSC 71 50.000 20-01
THACO 152 20.000 20-01
TPBANK 7,3 900.000 20-01
VEAM 15 20.000 20-01
AGPP 41 50.000 20-01
PETROLIMEX 36 200.000 20-01
AGPP 41 55.000 20-01
PETROLIMEX 36,1 50.000 20-01
VPBANK 13 50.000 20-01
VEAM 22,5 100.000 20-01
HDBANK 5,5 1.000.000 20-01
TCB 23 300.000 20-01
TCB 23 50.000 20-01
PETROLIMEX 36 30.000 20-01
MSBANK 3 900.000 20-01
NASCO 35 20.000 20-01
VPBANK 13 35.000 20-01
PPHC 18 25.000 20-01
THACO 152 8.000 20-01
VPBANK 13 600.000 20-01
PPHC 18 600.000 20-01
PETROLIMEX 36,5 200.000 20-01
PETROLIMEX 36,5 200.000 20-01
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP

Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.038 Số Investor: 238.393
Số quyền mua: 1.948