Tin bán Giá KL Thời gian
TCSC 5 500.000 14:39
HIPC 39 10.000 14:36
NVLC 50 50.000 14:17
THIBIDI 37 20.000 14:6
THACO 86 20.000 14:4
THACO 90 10.000 13:59
NAPHAR 26 20.000 13:41
DECOFI 11 30.000 13:27
VPBANK 8 10.000 12:16
THIBIDI 37 30.000 11:29
PCC1 36 20.000 11:26
CTVT 14,7 100.000 11:16
THACO 88 5.000 10:51
THACO 91 10.000 10:48
VTGI 7,2 100.000 10:28
LVBANK 6 100.000 9:29
VCSC 25 50.000 9:2
PCC1 36 18.000 24-09
THACO 88 12.000 24-09
PCC1 35,5 100.000 24-09
THACO 92 10.000 18-09
VTGI 6,5 50.000 15:26
TPBANK 6 500.000 15:22
PCC1 35 30.000 13:35
NVLC 62 20.000 11:7
VPBANK 8 50.000 10:7
VTGI 7,1 50.000 9:40
MSBANK 2,2 1.000.000 8:14
VIDIPHA 25 60.000 8:13
SGBTB 20 55.000 24-09
Tin mua Giá KL Thời gian
CTVT 14,3 100.000 14:50
VTPO 31 20.000 14:46
VCSC 25 20.000 14:43
SABECO 108 50.000 14:40
SCSC 43 50.000 14:33
VTPO 32 20.000 14:20
FPTS 11,5 100.000 14:9
QUASUCO 82 100.000 14:5
SGBTB 19 200.000 14:4
SCBANK 4 100.000 13:59
VTPO 32,5 50.000 13:39
SABECO 102,5 50.000 13:36
VTPO 32 25.000 12:33
LVBANK 6 200.000 12:5
ABBANK 4 500.000 12:3
CTVT 14,2 100.000 12:0
SGBTB 19,5 200.000 11:59
THIBIDI 37 50.000 11:54
SABECO 104 100.000 11:54
THIBIDI 37 50.000 11:51
VCSC 25 50.000 11:50
HABECO 47 50.000 11:43
BIDIPHAR 25 50.000 11:41
PCC1 35,2 50.000 11:39
VPBANK 8,1 500.000 11:39
THACO 90 20.000 11:37
PCC1 36 50.000 11:35
SABECO 103 200.000 11:33
SABECO 108 100.000 10:53
VCSC 25 50.000 10:41
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 2.025 Số Investor: 238.256
Số quyền mua: 1.948