Tin bán Giá KL Thời gian
DGWC 57 50.000 07-07
DPN 10,5 20.000 07-07
PCC1 28,5 50.000 07-07
LVBANK 6,6 100.000 07-07
EXIMLAND 4,6 200.000 06-07
NABANK 6,9 100.000 07-07
EABANK 5,7 30.000 07-07
VIBANK 15 30.000 07-07
THIBIDI 20,5 40.000 07-07
PNBANK 9,3 500.000 07-07
SGBTB 18,5 200.000 07-07
EABANK 5,8 500.000 07-07
CTVT 10,8 50.000 07-07
LVBANK 6,5 50.000 07-07
DGWC 57 50.000 06-07
KPF 11 30.000 07-07
VPBANK 10 2.000 07-07
VTEC 37 5.000 07-07
MTS 8,5 100.000 06-07
NABANK 7,3 200.000 06-07
DGWC 58,5 50.000 06-07
TAHC 7 10.000 05-07
TNIP 18 100.000 05-07
DGWC 58 20.000 05-07
OCB 5 100.000 05-07
LVBANK 6,7 500.000 05-07
SABECO 70 100.000 05-07
ABBANK 5,1 200.000 05-07
TPBANK 7 10.000 05-07
VPBANK 9,3 300.000 05-07
Tin mua Giá KL Thời gian
SCSC 15,6 50.000 07-07
TCB 9,5 200.000 07-07
VABANK 3,5 100.000 07-07
ABBANK 5,2 100.000 07-07
THIBIDI 20,5 200.000 07-07
VIDIPHA 18 20.000 07-07
EABANK 5,6 200.000 07-07
THIBIDI 19 50.000 07-07
NABANK 7,3 100.000 07-07
CTVT 13 100.000 07-07
TDHC 34 200.000 07-07
DGWC 58,5 50.000 07-07
VPBANK 9,6 100.000 06-07
EABANK 5,5 100.000 06-07
ALSC 20 100.000 07-07
AGPP 60 20.000 07-07
SCSC 15 20.000 07-07
VIETJET 36 50.000 07-07
SCSC 15,7 50.000 07-07
VTGI 13,5 30.000 07-07
VTEC 34 300.000 07-07
THIBIDI 20,5 30.000 07-07
THACO 36,5 100.000 07-07
VIBANK 15 100.000 07-07
EABANK 5,8 100.000 07-07
VTEX 12 100.000 07-07
EVNF 4 100.000 07-07
VCSC 21 100.000 07-07
CTVT 12,5 50.000 07-07
VPBANK 9,7 50.000 07-07
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.992 Số Investor: 237.471
Số quyền mua: 1.948