Tin bán Giá KL Thời gian
PTC 11 30.000 11:44
PCC1 28 30.000 9:50
PCC1 27 20.000 9:49
PTC 11 50.000 28-05
SCBANK 4,1 300.000 28-05
NABANK 7,4 100.000 28-05
CTVT 11,5 100.000 28-05
ABBANK 5,2 100.000 28-05
PCC1 28 50.000 28-05
BIDIPHAR1 25 50.000 28-05
CTVT 11,4 50.000 28-05
EABANK 3,5 150.000 11:38
ABBANK 5,2 100.000 10:21
EABANK 4,1 50.000 10:17
CIC8 2 100.000 9:58
KAD 10,5 20.000 8:14
MSBANK 4,2 100.000 7:57
HGTC 6 500.000 28-05
CENFI 24,8 20.000 28-05
SGBANK 8,8 20.000 28-05
ABBANK 5,2 30.000 28-05
VPBANK 8,5 100.000 28-05
PVCB 5 500.000 28-05
TAHC 8 30.000 28-05
CTVT 11,4 50.000 28-05
HKMN 10 10.000 8:44
QUASUCO 52,5 50.000 28-05
EVNF 5 200.000 28-05
DPN 10,5 50.000 28-05
OCB 5 100.000 28-05
Tin mua Giá KL Thời gian
ABBANK 5,4 100.000 12:11
OCB 5,3 100.000 10:13
HABECO 43 30.000 10:11
PVCB 5,3 200.000 8:1
OCB 5,3 100.000 28-05
MSFC 83 50.000 28-05
SABECO 75 10.000 28-05
OCB 5,3 200.000 28-05
SABECO 76 200.000 28-05
EABANK 4 100.000 28-05
TPBANK 6,3 100.000 28-05
VABANK 4 100.000 28-05
VPBANK 9,6 100.000 28-05
TAHC 6,5 100.000 28-05
TAHC 6,1 30.000 28-05
LVBANK 7,1 100.000 28-05
ABBANK 5,4 100.000 28-05
TPBANK 6,2 200.000 28-05
TPBANK 6,2 300.000 28-05
EABANK 3,8 100.000 28-05
VTPO 12,5 50.000 28-05
THACO 34 20.000 12:7
ABBANK 5,5 500.000 11:45
TCB 10,5 500.000 11:36
SABECO 75 450.000 11:31
MSFC 83 100.000 11:28
PCC1 29 500.000 11:25
PVCB 5,5 350.000 11:22
SCSC 14 20.000 11:19
CTVT 13,5 100.000 10:14
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP
Thống kê trên Sanotc
Công ty OTC: 1.983 Số Investor: 237.365
Số quyền mua: 1.948